XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Юнусов О.О. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Юнусов Олексій Олексійович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Бюджетна політика, як складова фінансово-економічної політики, відіграє визначальну роль в соціально-економічному розвитку регіонів, який буде збалансованим та ефективним лише за територіально-диференційованих механізмів реалізації загальнодержавних цілей з орієнтацією на суспільно-муніципальні властивості адміністративно-територіальних одиниць.

В Україні бюджетна політика як засіб державного регулювання соціально-економічних процесів на рівні регіонів, лише починає формуватися. При чому, цей процес ускладнюється відсутністю виваженої цілісної, реалістичної концепції виходу України з економічної кризи, розробленої на основі певної наукової фінансово-економічної доктрини держави.

Теоретико-прикладні аспекти побудови ефективної бюджетної політики на рівні регіонів досліджені в працях українських вчених: С. Баруліна, Н. Гриціанової, Б. Данилишина, О. Демківа, В. Дем'янишина, В. Зайчикової, С Лисютіна, І. Луніної, А. Монаєнка, К. Павлюка, І. Плужникова, В. Федюка та інших. Проте, до цих пір не розроблено конкретних шляхів активізації можливостей бюджетної політики, що потребує більш раціонального використання її регуляторного потенціалу в окремих регіонах країни, доцільності у розробці і реалізації бюджетної політики у відповідності з вимогами стратегічних завдань соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, насамперед визначення шляхів підвищення її ефективності.

Метою дослідження є розкриття теоретичних засад формування й реалізації регіональної бюджетної політики, виявлення основних проблем її здійснення та розробка шляхів їх вирішення за допомогою удосконалення бюджетного механізму регулювання та стимулювання економічного зростання, збалансованого соціально-економічного розвитку держави та регіонів.

В останній час загальнодержавною стала проблема реалізації бюджетної політики на рівні регіонів через недостатність в органів місцевого самоврядування фінансових ресурсів для організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні. Це обумовлено цілою низкою причин, серед яких на нашу думку, наступні:

•-                  відсутність у Бюджетному кодексі розподілу повноважень місцевих органів влади на делеговані й власні, що призводить до економічно неефективного використання обмежених бюджетних коштів;

•-                  високим рівнем концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що знижує значення місцевих бюджетів у вирішенні важливих для населення регіонів соціально-економічних проблем;

•-                  неможливістю змінювати індекс відносної платоспроможності, на основі якого розраховують обсяги трансфертів, частіше, ніж раз на три роки, що призводить до ігнорування змін, які відбуваються у податковій базі регіону в процесі розвитку економіки;

•-                  обмеженістю у доступі до запозичень, що унеможливлює для більшості місцевих бюджетів використання запозичень для інвестицій на місцях;

•-                  тенденцією встановлення видатків зверху вниз по бюджетній системі без відповідного підкріплення дохідними джерелами, що призводить до дотаційності багатьох, раніше збалансованих місцевих бюджетів;

•-                  брак контролю за витрачанням коштів на місцях, адже на місцевому рівні де-факто відсутній зовнішній аудит, а внутрішній проводиться з недостатньою комплексністю й системністю.

Крім того, можна стверджувати, що політика регіонального розвитку в будь-якому випадку не буде ефективною, якщо не забезпечити [1, с.50]:

•1)                чітке розмежування повноважень і відповідальності між регіонами та центром, а також між внутрішньо регіональними рівнями влади;

•2)                фінансову самостійність чи достатність місцевих бюджетів для виконання органами місцевого самоврядування їх повноважень;

•3)                стимулювання розвитку слабких регіонів і регіонів із складними природними умовами через фіскальне та інвестиційне сприяння.

Лише забезпечивши перші дві умови, можна розраховувати на ефективність заходів стимулювання розвитку. Однак, для цього необхідно попередньо зробити ряд інших кроків, насамперед - запровадити засади прозо рості, відкритості та відповідальності публічної влади в Україні, як державної, так і місцевого самоврядування.

Розробка і здійснення ефективної регіональної бюджетної політики включає три взаємозалежних елементи: стратегічне планування; механізм реалізації стратегії і оцінку реалізації стратегії. Реалізація бюджетної політики на регіональному рівні вимагає ефективного механізму, ув'язки цілей довгострокової та оперативно-поточної діяльності.

У якості найважливіших принципів реалізації стратегічних цілей і пріоритетів бюджетної політики регіонів слід розглядати [2, с.179-180]:

поєднання довгострокового бачення і конкретності тактичних цілей та оперативних дій у реалізації конкретних проектів;

демократичність, забезпечує гласність і відкритість ходу і результатів роботи з формування і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку;

партнерство, відповідно до якого регіональні влади, підприємницькі структури, громадські організації, населення приймають на себе певні зобов'язання щодо реалізації наміченого;

баланс інтересів різних верств населення, господарюючих суб'єктів усіх форм власності, суб'єктів управління різного ієрархічного рівня (в тому числі й місцевого самоврядування), що беруть участь у реалізації стратегії;

безперервність, тобто організацію регулярного моніторингу, оцінки ходу реалізації та своєчасної коригування стратегії.

З метою перетворення місцевих органів на реально діючих суб'єктів втілення державної та місцевої політики, розбудови місцевої демократії необхідно вдосконалити процес здійснення в Україні фінансово-бюджетної децентралізації і для  цього, на нашу думку, слід вжити таких заходів [3, с.159]:

1) змінити методику оцінювання бюджетної децентралізації - рівень процесів децентралізації слід оцінювати на основі аналізу таких параметрів: автономія місцевих органів у сфері податкової та витратної політики, тип отримуваних трансфертів, порядок розподілу трансфертів, рівень свободи у здійсненні місцевих позик;

2) переглянути існуючу податкову систему з метою надання місцевим органам прав та можливостей формувати бюджети за рахунок власних джерел для підвищення їх самостійності у забезпеченні необхідним обсягом коштів;

4) внести зміни до механізму надання централізованої державної підтримки регіонам, щоб створити умови для активізації дії всіх ендогенних чинників розвитку; доцільним є стимулювання територій зі значним ланцюговим ефектом поширення тенденцій економічного зростання;

5) позбавити район функцій перерозподільної ланки коштів державного бюджету між бюджетами місцевого самоврядування (це питання потребує узгодженого проведення разом із питанням територіальної реформи).

Крім того, для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів і вирівнювання їхнього економічного потенціалу бюджетна політика, на нашу думку, має зосередитися на виконанні таких завдань :

- зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів з метою ефективного функціонування місцевого самоврядування та створення фінансово спроможних адміністративно-територіальних одиниць;

- підвищення інноваційної складової місцевих бюджетів з метою зміцнення економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць, заохочення місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до нарощування  власних джерел фінансування;

- продовження вдосконалення міжбюджетних відносин, виходячи з динаміки фінансово-бюджетних та соціально-економічних показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць на основі якісних стандартів надання публічних послуг;

- реформування системи планування та виконання місцевих бюджетів на основі запровадження програмно-цільового методу, підвищення ефективного розподілу  і використання бюджетних ресурсів;

- підвищення ефективності та дієвості внутрішнього фінансового контролю на місцевому та регіональному рівнях.

Таким чином, органи місцевого самоврядування в Україні мають стати реальними господарями території, що володіють повноваженнями та матеріально-фінансовими ресурсами для самостійного вирішення питань місцевого значення та виконання делегованих функцій держави, сприяють соціально-економічній стабілізації і розвитку територій. Пожвавлення економічного розвитку регіонів залежить не тільки від ефективної політики надання врегулювання міжбюджетних відносин. Ефективна бюджетна політика має втілювати основний принцип - поступовий перехід від бюджетного забезпечення територіальних громад до бюджетного регулювання. Однак, не менше значення має створення умов для розвитку економіки, створення робочих місць, умов для розвитку підприємницької ініціативи.

Література:

•1. Федюк В. Регіональний розвиток у Швеції та Україні / В. Федюк, А. Биченко // Національна безпека і оборона. - 2009. - №1. - С. 48-50.

•2. Лисютин С.Ф. Инновационные методы бюджетного менеджмента в социально-экономическом развитии региона / С.М. Лисютин, М.В. Владыка, Е.В. Никулина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология. Экономика. - 2008. - №2, вып.6. - С. 179-185.

•3. Монаєнко А.О. Фінансово-бюджетна децентралізація в регіональному управлінні / А.О. Монаєнко // Держава та регіони. - Серія: Державне управління. - 2010. - №1. - С.155-159.

e-mail: leolyosha@rambler.ru.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>