XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Юрчук Н.П., Січко Т.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

Юрчук Н.П., Січко Т.В.

Вінницький національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ засади АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

Стабільне функціонування і розвиток економіки аграрних підприємств у сучасних умовах передбачає впровадження і використання інформаційних технологій.

Не викликає сумнівів необхідність використання комп'ютерних систем для підготовки бухгалтерських документів, розрахунку заробітної плати, податків і зборів та складання бухгалтерської звітності, вже зараз значна кількість сільськогосподарських підприємств використовують засоби автоматизації бухгалтерського обліку.

На багатьох підприємствах облік оплати праці є тією ділянкою обліку, яку насамперед автоматизують. Адже вона характеризується значним обсягом вхідної інформації і відповідно розрахункових робіт. Тому в організації обліку та складання звітності з оплати праці широко розповсюджені сучасні інформаційні системи з використанням засобів комп'ютерної обчислювальної техніки. Їх особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання фінансової звітності [1].

Дослідження проблеми автоматизації обліку праці та її оплати ведуться багатьма українськими вченими: Барановським М.Т., Височан О.С., Завгороднім В.П., Матієнко-Зубенко І.І., Терещенко Л.О., Писаревською Т.А., Шквір  В.Д. та ін. Серед зарубіжних вчених можна назвати таких: Водопалова Н.В., Володько Л.П., Гільде Е.К., Даллас К.Е., Ісаков В.І., Нарібаєв К.Н., Островський О.М., Подольський В.І., Чистов Д.В. та ін.

Однак, на нашу думку, на сьогодні автоматизація діяльності аграрних підприємств не є глобальною, а комп'ютерні системи обліку використовуються, не як інструмент одержання оперативної облікової та фінансової інформації, що допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення, а як обчислювальна машина для виконання арифметичних дій.

Сучасний ринок інформаційних технологій пропонує великий вибір програмних продуктів бухгалтерського обліку на підприємствах різного рівня організаційного розвитку й різних напрямів діяльності, що в тій чи іншій мірі забезпечують вирішення завдань кадрового обліку та розрахунку заробітної плати. На українському ринку найпоширенішим програмним забезпеченням автоматизації обліку є «1С:Підприємство», «Парус», «Галактика», «БЕСТ».

При цьому розробники, з одного боку, прагнуть автоматизувати як можна більш широке коло завдань, з іншого боку, створити максимально гнучку систему, здатну до адаптації в умовах швидко мінливої нормативної бази.

Існує кілька підходів щодо автоматизації обліку праці та її оплати:

•-       Створення окремого АРМ бухгалтера з обліку заробітної плати.

•-       Створення підсистеми з обліку заробітної плати в складі комп'ютерної системи обліку.

•-       Створення підсистеми з обліку заробітної плати в складі автоматизованої системи управління підприємством.

Згідно з нормативними документами під час створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) потрібно керуватися принципами системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефективності.

Принцип системності. Потрібно встановити такі зв'язки між структурними елементами системи, які забезпечували б її сумісність і взаємодію з іншими системами. Тобто всі зв'язки, елементи, функції та проблеми управління й діяльності системи оподаткування мають розглядатися як єдине ціле.

Принцип розвитку (відкритості). Автоматизована інформаційна система повинна створюватися з урахуванням можливості поповнення й оновлення її функцій та складу без порушення функціонування АІС.

Принцип стандартизації. Під час створення систем має бути раціонально застосовано типові, уніфіковані й стандартизовані елементи, проектні рішення, пакети прикладних програм тощо. Система та її елементи потребують стандартизації для того, щоб можна було уніфікувати прийоми, методи, інструкції, що керують роботою персоналу.

Принцип ефективності. Досягнення раціонального співвідношення між витратами на створення АІС та кінцевим результатом.

У процесі створення АІС виникають вимоги, продиктовані додатковими принципами, а саме: принцип безпеки даних; принцип надійності системи; принцип продуктивності; принцип пристосування.

Принцип безпеки даних. Інформація має бути захищеною від несанкціонованого доступу, будь-яке порушення в системі має бути виявленим.

Принцип надійності. Програмне та апаратне забезпечення має бути високо надійним. Інформація має бути точною, доступною та надаватися без затримок.

Принцип продуктивності. Жорсткі вимоги до термінів оброблення інформації, оперативне надання інформації.

Принцип пристосування. Наявні інформаційні системи мають бути придатними для модифікації та розширення, навіть за умови повної модифікації системи інформація має бути збереженою [2].

Дані вимоги до автоматизованих інформаційних систем є загальними. У процесі створення системи завжди існують індивідуальні вимоги до її проектування.

Враховуючи особливості оброблення облікової інформації в підсистемі розрахунку оплати праці та кадрового обліку аграрного підприємства повинні вирішуватись наступні задачі:

•-       кадровий облік, в т.ч. сезонних працівників.

•-       облік відпрацьованого часу та неявок на роботу;

•-       облік і контроль виробітку та заробітної плати робітників-відрядників;

•-       облік і нарахування погодинної та інших видів оплати;

•-       розрахунки різних видів утримань із заробітної плати;

•-       аналітичний облік за працівниками (за видами нарахувань і утримань);

•-       складання зведень розподілу заробітної плати за відповідними групувальними ознаками;

•-       формування зведених регістрів;

•-       розрахунок оподатковуваної бази з фонду оплати праці;

•-       облік депонованої заробітної плати. (2)

Кадровий облік також включає бізнес-процеси по управлінню трудовими ресурсами, в т.ч. планування потреби в працівниках, рекрутмент, прийом працівників на роботу, підтримка мотиваційних схем, тощо.

Отже, комп'ютеризація є одним з основних напрямків удосконалення і підвищення ефективності обліку праці та її оплати, підвищення росту продуктивності праці, досягнення оперативності та достатньої аналітичності облікового процесу.

Література:

1. Щирба І.М. Облік розрахунків за заробітною платою в умовах комп'ютерної обробки даних/ Щирба І.М.// [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/%202010_3_1/47.pdf

2. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 187 с.

 

e-mail: https://google.com/profiles

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>