XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Забедюк М.С. ЕНДОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНА БУДОВА

аспірант, Забедюк М. С.

Луцький національний технічний університет

ЕНДОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНА БУДОВА

В умовах економічних перетворень, які відбуваються після здобуття Україною незалежності, особливої актуальності набуває регіональний напрям досліджень. Одним з основних напрямів державної регуляторної політики було визначено забезпечення оптимальних умов для ефективного здійснення місцевою владою своїх обов'язків з вирішення проблем комплексного розвитку територій.

Одним із ефективних напрямів соціально - економічного розвитку території є ендогенно орієнтований розвиток, тобто такий, в основі якого лежить раціональне використання та нарощення внутрішнього потенціалу регіону, пошук невикористаних джерел та незадіяних ресурсів зростання. Для розроблення результативної моделі та аналізу перспектив ендогенно орієнтованого розвитку регіону необхідна оцінка ефективності використання ендогенного потенціалу регіону. Дослідження вказують на залежність ефективного функціонування території саме від її можливості, здатності, спроможності використовувати місцеві (часто обмежені) ресурси, таким чином підкреслюючи ендогенний характер самого поняття потенціалу.

Ендогенний потенціал регіону пропонуємо розглядати як:

•·        сукупність ресурсів на певній території та здатність  ефективного їх використання;

•·        спроможність виявлення та залучення  незадіяних джерел розвитку задля забезпечення ефективного функціонування території.

Процес нарощення ендогенного потенціалу регіону потребує визначення його структурних елементів.  Пропонуємо наступну структуру ендогенного потенціалу регіону:

1. Людський потенціал, який  вважаємо  пріоритетною складовою ендогенного потенціалу регіону. Виходимо з тих міркувань, що людина  є першоджерелом ефективного функціонування як територіальних систем, так і суспільства в цілому.

2. Природно-ресурсний потенціал. Значна диференціація між регіонами України у розміщенні природних ресурсів зумовлює відповідно суттєву різницю у соціально-економічному розвитку територій. Регіонам, які володіють потужним природно-ресурсним потенціалом, потрібно зосередити увагу на його збережені та раціональному використанні.

3. Виробничий потенціал. Сучасний стан світової економіки, де, як країни, так і регіони, функціонують в конкурентному середовищі, вимагає від регіональних систем якісно нових підходів до формування та нарощення ендогенних переваг, що можливе шляхом створення на території регіону конкурентоспроможних суб'єктів господарювання. Зокрема, виробничий потенціал регіону розглядають як «можливість забезпечення якісних та кількісних характеристик розвитку виробництва в регіоні шляхом найбільш раціонального використання всіх видів ресурсів для задоволення потреб споживачів та при найменшій шкоді навколишньому середовищу» [1, ст.12].

4. Інноваційний потенціал. Роль рушійного елемента ендогенно орієнтованого розвитку, без якого в сучасних реаліях неможливе забезпечення ефективного функціонування будь - якої сфери життєдіяльності як регіонів, так і країни в цілому належить інноваційному потенціалу. У цьому аспекті справедливою є  думка, що процес поширення інновацій повинен перейти від централізованого до місцевого, в результаті чого регіони завдяки локальним інноваційним процесам мають можливість стати «точками інноваційного зростання» національної економіки [2, ст.257].

 5. Фінансовий потенціал. Здатність фінансових ресурсів заміняти інші види ресурсів відкриває додаткові можливості тим територіям, які не володіють достатніми запасами сировинних та інших джерел розвитку. «Фінансовий потенціал регіону як фінансова основа його соціального, екологічного  та економічного розвитку характеризується єдністю та взаємодією наявних фінансових ресурсів території та їх резервів, що можуть виявитися за певних умов задля забезпечення потреб території» [3, ст.29]. 6. Підприємницький потенціал. Підприємницька діяльність є невід'ємним елементом ринкового середовища та одним з ефективних факторів розвитку суспільства в цілому.  Забезпечення сприятливого середовища для розвитку і ефективного функціонування підприємницького сектору економіки регіонів вимагає створення відповідного нормативно - правового поля та інституційно - інфраструктурної бази, всебічної підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

7. Інституційний потенціал. Збереження та нарощення інституційного потенціалу повинно відбуватися шляхом створення нових та трансформації існуючих правових, соціальних інститутів та інститутів власності. Формування інституційного забезпечення розвитку території повинне опиратися на традиції, господарські та етнокультурні особливості даної місцевості. Врахування цього в поєднанні з вихованням національної гідності та соціальної відповідальності сприяє створенню ініціативно - громадських інституцій, підвищує громадську активність населення. 8. Управлінський потенціал. Заходи по формуванню та реалізації управлінського потенціалу необхідно проводити у з урахуванням диференціації у соціально - економічному розвитку територій та регіональної специфіки. Такий підхід дозволить раціонально підійти до розробки програм управління кожної окремої території на основі виявлення її ендогенних особливостей. 

Слід зазначити, що всі елементи ендогенного потенціалу відіграють важливу роль у формуванні ефективної господарської системи регіону та нарощенні його конкурентних позицій.

Література:

1. З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми нарощення. Монографія. - Луцьк: ЛДТУ, 2003. - с.242

2. Жук М. В. Регіональна економіка: Підручник. - К.: ВЦ «Академія»,  2008. - 416с.

3. Вахович І.М., Камінська І.М. Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстиря, 2009. - 400 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>