XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Заєць А. Д., к. е. н., Тимрієнко І. Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Заєць А. Д., студентка магістратури

Науковий керівник: к. е. н., Тимрієнко І. Ю.

Вінницький фінансово-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Вкрай важливим у процесі казначейського виконання бюджетів є питання удосконалення управління бюджетними коштами. Нині відсутні ефективні механізми управління фінансовими ресурсами у процесі поточного касового виконання державного бюджету. Це призводить до необхідності здійснення нераціональних запозичень для покриття касових розривів, що виникають, і втрат від невикористання тимчасово вільних державних фінансових ресурсів. Тобто йдеться як про реальні збитки, так і про потенційну вигоду у процесі виконання Державного бюджету [2].

Для поліпшення результатів оперативного управління коштами Державного бюджету необхідно: подальша концентрація ресурсів на Єдиному казначейському рахунку; поліпшення якості прогнозування фінансових ресурсів на конкретний період на підставі даних обліку зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також касових доходів бюджету від інших учасників системи; посилення та розширення методів контролю за кошторисними доходами й видатками розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; завершення впровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення та створення інформаційно-обчислювальної системи [1].

Важливим напрямком удосконалення казначейської системи виконання бюджету, як і бюджетного процесу в цілому, є удосконалення бухгалтерського обліку виконання бюджету, що ґрунтується на методі нарахування замість касового методу; створення інтегрованої системи рахунків, які об'єднують рахунки бухгалтерського обліку в бюджетних установах і бюджетну класифікацію; об'єднання бухгалтерського обліку виконання бюджету і обліку в бюджетних установах.

Нині органи Державного казначейства України залучені лише до процесу виконання бюджету і не беруть участі у інших етапах бюджетного процесу. Зважаючи на те, що органи ДКУ володіють широкою інформацією з усього спектра показників виконання державного бюджету, детально аналізують дані про виконання бюджету, доцільно було б передбачити участь казначейства, поряд з іншими виконавчими органами, на етапах планування доходів і видатків бюджету, прогнозування й оцінки ефективності державних цільових програм, фінансового аудиту [2].

Отже, до найважливіших стратегічних завдань розвитку вітчизняної казначейської системи слід віднести вдосконалення функціонування її нормативно-законодавчої бази, розмежування відповідальності органів Державного казначейства й органів місцевого самоврядування, удосконалення автоматизованої системи АС "Казна" та запровадження промислового продукту ERP, що в комплексі сприятиме удосконаленню управління бюджетними коштами. 

Враховуючи, що в сучасних умовах ефективне функціонування системи управління доходами і видатками спеціального фонду в бюджетних установах неможливе без застосування сучасних автоматизованих систем і новітніх комп'ютерних технологій,  необхідно здійснювати комплексну автоматизацію облікових робіт у бюджетних установах.

Автоматизовані робочі місця працівників бухгалтерського обліку визначають інформацію, яка обробляється, роблять неможливими дублювання обробки інформації, скорочують час на обробку інформації, виключають час телефонного спілкування між підрозділами для уточнення необхідної інформації та визначають відповідальних за коректність (достовірність) інформації, яка формується для аналізу даних кожного підрозділу бюджетної установи.

Велике значення при вивченні інформаційних потоків надається правильній організації документообігу обліку  надання освітніх послуг, тобто послідовності проходження документу від моменту виконання першого запису до здачі його в архів. В більшості бюджетних установ переважає ручний спосіб формування документів, низька ступінь механізації та автоматизації при їх складанні. Зокрема, з'являється декілька копій документів, які в подальшому мають свої схеми руху. Спостерігається дублювання реквізитів у різних документах, надлишкова багатоступінчастість і тривалість їх перебування у виконавців. Усе це ускладнює документообіг і збільшує терміни оброблення.

Як показує існуюча при ручному обробленні практика, система документообігу складна і громіздка через існування різних форм документів, багатоетапності проходження кожної з них, дублювання одних і тих самих показників у різних документах. Крім того, кожен окремий документ, що відображає яку-небудь одну сторону господарського явища, має зв'язок з іншими документами. Наприклад, за даними обстеження об'ємів інформації і маршрутів облікових документів, кожний показник зустрічається в середньому в трьох-чотирьох документах.

Лише за умови глибокого організаційного підходу вдається подолати консерватизм і негнучкість апарату бухгалтерії, нечіткий розподіл виконуваних обов'язків та дублювання в роботі, а отже, підвищити рівень організації праці бухгалтерів в установі. Саме організаційний принцип дає змогу виявити шляхи вдосконалення обліку і в масштабі країни.

Література:

•1.  Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К. та інші. Планування, облік, звітність контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. - К.: НВП "АВТ", 2004. - 593 с.

•2.  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 288с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>