XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Загорійчук А., Мартинюк О.В. АЛІТЕРАЦІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ ТА ВЛУЧНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ХІД

Загорійчук А.

Гр.ФАМ-08-1

Наук. кер. - викладач Мартинюк О.В.

Хмельницький національний університет

АЛІТЕРАЦІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ ТА ВЛУЧНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ХІД

Актуальність. Сучасний ринок переповнений послугами, товарами, пропозиціями та людьми, які продають свої здібності. Проте, продаж товару є складним етапом, адже справа не лише в ціні, в якості, але і в тому, наскільки товар та його ім'я знаходяться на слуху у споживачів. Для того, щоб прорекламувати товар вигідно, маркетологи вдаються до різних прийомів, наприклад - до алітерації. До того ж, алітерація, перш за все, вживана в літературі: проза та поезія переповнена нею, завдяки чому запам'ятовується читачами. Виходячи з того, дана тема є актуальною.

Мета статті - визначити значущість алітерації поза літературою та мовою та її вживання в сучасному житті.

Алітерацією називається особливий стилістичний прийом, мета якого створення додаткового музично-мелодійного ефекту висловлювання. Сутність цього прийому полягає у повторі однакових звуків або сполучень звуків на відносно близькій відстані один від одного. Алітерація, як і всі інші звукові засоби, не несе в собі будь-якої смислової функції. Вона є лише засобом додаткового емоційного впливу, своєрідним музичним супроводом основної думки висловлювання.

У давньогерманській, тюркській системах віршування алітерація. є конструктивним чинником вірша, у більшості інших систем, зокрема слов'янських, - орнаментальним засобом виділення та поєднання найважливіших слів. Алітерація властива українським народним пісням та думам. У Шевченка алітерація - один із широко вживаних засобів поетичної, словесно-музичної організації вірша, який виконує різноманітні функції [6].

Це один з найдавніших стилістичних прийомів посилення виразності художньої мови, особливо вірша, повторами приголосних звуків. Алітерація зустрічається в народній поезії і в літературі всіх народів світу. Алітерацією багаті вірші Гомера, Гезіода, Горація, Вергілія та багатьох пізніших поетів Європи - Данте, Петрарки, Ронсара, Шекспіра. Почуття міри і художній такт поета визначають вибір, характер і доречність алітерації у вірші; правил користування нею немає і бути не може. Існує кілька підходів до визначення алітерації. Західні лінгвісти називають алітерацією повтор і приголосних, і голосних звуків на початку близько розташованих ударних складів: Pride and Prejudice. Вітчизняні лінгвісти називають алітерацією повтор приголосних в будь-яких позиціях. Асонанс - це повторення ударних голосних всередині рядка або фрази. Алітерація в англійській мові глибоко сягає корінням у традиції народної творчості. Літературна форма стародавньої англійської поезії відрізнялася від сучасних літературних форм поетичних творів. У цій поезії опорними моментами вірша були ритм і алітерація. Кожне значуще слово в рядку народних пісень, переказів, що знаходилося під наголосом, починалося з однієї і тієї ж комбінації звуків. Так наприклад, організована англосаксонська епічна поема «Беовульф».

Алітерація не тільки не має самостійного смислового значення, а й не підказує будь-яких додаткових емоційних відтінків значення. В цьому відношенні цікавими є теорії, автори яких намагаються довести, що окремі звуки або комбінації звуків володіють додатковими відтінками значень чи особливої ​​виразною силою. Так, Ж. Вандріес стверджує, що «різні звуки і їх різні поєднання володіють різною виразною силою» . А. Моріс йде далі. Він наділяє окремі звуки здатністю виражати ідеї і почуття і стверджує, що у творчості справжнього поета є співвідношення між звуками слів, думками і почуттями, які вони виражають. Звуки мови розглядаються як такі, що мають власне емоційне значення [4].

В нашому дослідженні використовується більш широке розуміння значення слова „алітерація", яке припускає крім повтору звуків на початку слова та складу повтор звуків  всередині і вкінці слів, тому що повтор звука в будь-якій позиції може набувати певного стилістичного значення. Крім того, аналіз особливостей використання алітерації у поемі не обмежується матеріалом індійських реалій та їх еквівалентів, а враховує алітерацію і в англійських словах, без участі яких неможливо було б скласти повне уявлення про роль алітерації у створенні поетичних образів у творі Лонгфелло.  

Алітерація у поемі, головним чином, використовується для підсилення ударних складів. В умовах неримованого вірша вона може бути одним із компонентів, що підкреслюють метричну організацію вірша. Алітерація, що включає повтор звуків в будь-якій позиції, дуже часто слугує для виділення ключового слова висловлювання чи поверх фразової єдності. Це досягається повтором в інших словах початкового звука чи звукосполучення ключового слова. Алітерація може сприяти створенню ефекту звуконаслідування при правильному підборі звуків, що імітують крик тварин, плескіт води, шум листя на деревах, гуркоти грому.

І. Гальперін розглядає алітерацію як музичний супровід думки автора і вважає, що алітерація може створювати фон, що викликає певні почуття - страху, тривоги, душевного болю, печалі, радості, суму та ін. Ці можливості алітерації роблять її основним інструментом створення звукопису та звуконаслідування у поемі. Акустичні властивості звука, що алітерується, можуть відповідати значною мірою лексичному значенню слова чи точніше тим емоціям, яке воно викликає:

 In their faces stern defiance, In their hearts the feuds of ages, The hereditary hatred,

Ключове слово hatred складається з приголосних звуків [ h ], [ t ], [ r ],

[ d ], які згідно теорії звукових асоціацій кваліфікуються як страшні. Таким чином, його значення повністю співпадає з характером емоцій, спричинених його звуковою оболонкою. Цей збіг смислової та звукової складових ключового слова hatred підсилюється словами hereditary, heart з подібним звуковим складом, але значення яких не викликає негативних емоцій. Однак слово hereditary в даному контексті набуває негативного відтінку значення, реалізуючи закладену в семантиці слова можливість розуміти „природжений" як „непереборний, тому що природжений". В результаті виникає жахлива картина воїнів, ворогуючих між собою племен, які не готові забути багатовікові чвари і сварки, що підтримується  алітерацією  звуків [ d ] та [ f ] і лексичним значенням слів defiance та feuds.

Отже, у поемі Лонгфелло алітерація, звуконаслідування, наслідування та звукопис набувають особливо важливої ролі, бо вона написана у жанрі неримованого народного епічного твору етноса, що обожнює та поетизує явища природи і наділяє розумом все живе в середовищі його життя [1].

Алітерація у поемі має функцію підсилення наголосу та сприяє більш чіткій ритмічній організації вірша, заповнюючи в деякій мірі відсутність рими. Найбільш часто зустрічається алітерація пар слів, чи слів, співвідносних за значенням. Алітерація може охоплювати три-чотири слова в рядку. Ритмоутворююча роль алітерації особливо проявляється, якщо вона виникає в наголошених складах двостопного хорея вкінці чи на початку рядка. В рядку може бути дві пари слів з алітерацією різних звуків. Алітерація одного звука може оформлювати слова в двох рядках. Алітерація також використовується Лонгфелло як засіб виділення ключового слова, підкреслення його значимості, і тоді вона розповсюджується  на декілька рядків, що складають висловлювання чи поверх фразової єдності. Комунікативна значимість ключового слова досягається підбором слів, що починаються з того ж звука, що й ключове слово. Таким чином, підсилюється значимість ключового слова, а також може модифікуватися  значення деяких супроводжуючих слів підсиленням одного з компонентів їх значення [5]. Алітерація як засіб виділення ключового слова, зазвичай, охоплює декілька рядків і включає повтор звуків в будь-якій позиції у слові, а також в ненаголошених складах.

Алітерація в давньосаксонській поезії грала ту ж роль, що в сучасній поезії грає рима. Алітерація може бути названа початковою римою: римується не останній склад слова, а початкові звуки слова, наприклад: She sells sea shells on the sea shore; Tinker, tailor, soldier, sailor; Peter Piper picked a peck of pickled pepper. У сучасній англійській мові під алітерацією розуміється не тільки повтор початкових звуків, але і звуків у середині слова.

Алітерацію можна бачити в заголовках газет і в назвах літературних творів, наприклад: Sense and Sensibility Pride and Prejudice; School for Scandal; A Book of Phable and Phrase. У більшості випадків під алітерацією розуміється нерегулярний повтор, на відміну від рими та інших видів регулярного повтору.

Найчастіше алітерація використовується в дитячих віршиках і поезії, а також в популярній музиці і рекламних оголошеннях, наприклад : Baa baa blacksheep, Have you any wool, Yes sir, no sir. Three bags full.

У телевізійній рекламі алітерація використовується, щоб слоган компанії легко запам'ятався: Snap, crackle and pop.

Алітерація зустрічається у таких випадках як:

- Назвах журнальних статтей: "Science has Spoiled my Supper", "Too Much Talent in Tennessee?" [2].

- Мультиплікаційні герої: Beetle Bailey.

- Ресторани: Coffee Corner, Sushi Station.

-  Бренди: Dunkin' Donuts, PayPal, Best Buy, Borders Books, Coca-Cola, Life Lock, Park Place, American Apparel, American Airlines, Chuckee Cheese's, Bed Bath & Beyond, Krispy Kreme, The Scotch and Sirloin. Імена: Ronald Reagan, Sammy Sosa, Jesse Jackson, Michael Moore, William Wordsworth, Mickey Mouse, Porky Pig, Lois Lane, Marilyn Monroe, Fred Flintstone, Donald Duck, Spongebob Squarepants, Seattle Seahawks, Katie Courec.

- Фрази: Busy as a bee, Dead as a doornail, Get your goat, Give up the ghost, Good as gold, Home Sweet Home, Last Laugh, Leave in the Lurch, Living the Life, Look to your laurels, Mad as a march hare, Make a mountain out of a molehill, Method to the madness, Moaning Minnie, Neck and neck, Not on your nelly, Out of Order, Pleased as punch, Pooh-Pooh, Primrose Path, Right as rain, Right roughshod, Round Robin [3]. З цих прикладів бачимо, що багато з назв, що містять в собі алітерацію, спрямовані на те, щоб зацікавити. Цим і підтверджується маркетинговий хід, який спрацьовує, коли ми чуємо ту чи іншу відому нам назву, що має алітерацію.

Висновки.  Отже, алітерація це - особливий стилістичний прийом, мета якого створення додаткового музично-мелодійного ефекту висловлювання. Використовується алітерація в літературі, в рекламі, в назвах брендів. Можна припустити, що саме алітерація зробила ім'я звичайного продукту брендом, оскільки сприяла на його запам'ятовування. Алітерація не тільки не має самостійного смислового значення, а й не підказує будь-яких додаткових емоційних відтінків значення, що робить її часто вживаною.

Література:

•1. Алітерація [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nashe-chtivo.ru/2009/fo7.html

•2. Аллитерация [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.prekrasnakraina.com/my_english/galperin/alliteration.htm

•3. Alliteration Examples [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://examples.yourdictionary.com/alliteration-examples.html

•4. Alliteration [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://grammar.about.com/od/terms/g/alliteration.htm

•5. Что из себя представляет аллитерация? [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=ae34c4f2-70ef-480c-acdc-fce8b4d16773

•6. Шевченківська енциклопедія [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-tvorchst/76-alteracya.html

 

e-mail: engel_cool@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>