XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Захарчук І.В. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ, ЯК ОДИН ІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРІТЕТІВ УКРАЇНИ

Захарчук Інна Валентинівна

Національний університет «Острозька академія»

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ, ЯК ОДИН ІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРІТЕТІВ УКРАЇНИ

1. Электрона демократія (е-демократія) - форма прямої демократії, яка побудована на використанні інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних і адміністративних процесів (інформування, прийняття спільних рішень, контроль над здійсненням рішень) на всіх рівнях, починаючи з рівня місцевого самоуправління і завершуючи міжнародним.

2. Інструментом підтримки політичної діяльності та забезпечення більшої прозорості та відповідальності публічних політиків перед електоратом є саме е-демократія.

3. Необхідність розширення форм прямої демократії в Україні зумовлюється недостатньою ефективністю функціонування інститутів представницької демократії.

4. Державна політика інформатизації повинна спрямовуватися на всебічну демократизацію процесів створення та споживання інформації, загальнодоступність інформаційних ресурсів та послуг.

5. Потенціал е-демократії в забезпеченні підтримки демократичності політичного процесу та функціонування інститутів представницької демократії є досить значним.

6. Незважаючи на відносно обмежені часові межі, досвід використання інструментів е-демократії у практиці урядування, насамперед в європейських країнах, дає можливість сформулювати переваги та можливості запровадження інструментарію е-демократії в Україні.

7. Необхідність перегляду парадигми державного керування у зв'язку з тим, що кризові явища в державному керуванні, побудованому на принципах бюрократії, ієрархічної організації та централізації керування і адміністрування, досягли свого апогею в середині минулого століття.

8. Е-демократія сприяє підвищенню прозорості діяльності органів влади завдяки використанню сучасних технологій надання громадянам доступу до інформації.

9. Е-демократія надає додаткових можливостей для побудови та підтримки соціальної солідарності в суспільстві шляхом розвитку соціальних зв'язків між громадянами та групами громадян.

10. Національні уряди, місцеві органи і ,перш за все, Єврокомісія проводять активну та цілеспрямовану політику в сфері електронної демократії та урядування, регулярно відслідковуючи і коригуючи відповідну мікро- і макрополітику.

11. Особливо важливою є роль міністерських зустрічей, які заохочують розповсюдження та обмін кращими практиками.

12. Україна має намір активно вивчати і переймати європейський досвід з тим, щоб наблизитися до тих стандартів використання ІКТ, які будуть сумісними з більш широкими процесами інтеграції в Європу.

13. Загальносвітові тенденції глобалізації, трансформації індустріального суспільства до інформаційного суспільства загострили кризові явища традиційного державного управління, побудованого на принципах бюрократії, ієрархічної організації, централізації, стабільності організації та державної служби.

14. В Україні функціонування власне електронних форм демократії практично не внормоване, однак існує чимала нормативно-правова база, що регламентує розвиток інформаційного суспільства й уможливлює реалізацію певних принципів та інструментів е-демократії (закони „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", „Про Концепцію Національної програми інформатизації", „Про Національну програму інформатизації", „Про інформацію").

15. Існує потреба вдосконалення правових гарантій одержання громадянами відповідей на запити, надіслані до органів влади в електронній формі.

16. Гострою проблемою розвитку е-демократії в Україні залишається помітна міжрегіональна „цифрова нерівність", відсутність дієвих кроків з її подолання.

17. Загальна теорія електронного урядування знаходиться в стадії формування, тому ні одна з успішно реалізованих зарубіжних моделей е-урядування не може бути безпосередньо застосована в України, оскільки не враховує особливості її розвитку.

18. Суб'єктами запровадження та розвитку е-демократії є передусім органи державної влади. Аналіз їх діяльності в зазначеній сфері дозволяє стверджувати, що в Україні функціонують певні елементи е-демократії.

19. Здійснюючи політику спрямовану на вдосконалення е-демократії на шляху до прозорості здійснення функцій влади Україна не тільки забезпечить якісно новий рівень управління державою а й суспільством в цілому.

Література:

1. Дубова С. Інформаційні ресурси органів державної влади як засіб формування нового типу комунікативних відносин держави з громадянами//Відкритість та прозорість української влади в умовах її реформування: Матеріали Експертного круглого столу (Київ, 30 листопада 2007р.)/ Національний інститут проблем міжнародної безпеки.- К., 2007.-С.101.

2. Матвієнко О.В., Дубов Д.В. Інформаційний маркетинг у контексті державних, політичних та соціальних інформаційних відносин // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 7. - С. 33-36.

3. Скляренко О. Інформаційне забезпечення реформування державного управління//Вісник Книжкової палати.-2009.-№3.-С. 44-45.

4. Безгодов А.В. Глобализация экономики и устойчивое развитие (К вопросу конкретизации концепции устойчивого развития) // Проблемы современной экономики.-2004.№ 3(11).


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>