XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Закалюжна Л.Ю. ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Закалюжна Людмила Юріївна, ст. 5-го курсу, магістр

Вінницький інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету (ВІЕТНЕУ)

ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми. Для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів. Термін «фінансові ресурси» широко використовується в економічній літературі та практиці господарювання. Часте вживання та обґрунтування науковцями економічної сутності цього поняття  закономірно привело до появи різних підходів щодо його трактування.

В економічній сфері ще не вироблено єдиного, загальноприйнятого погляду на фінансові ресурси, особливо, на рівні підприємства. Питання, пов'язані з його визначенням, досліджували і досліджують багато вчених.

Мета даної статті полягає у розкриті сутності фінансових ресурсів та їх особливостей на основі аналізу та узагальнення праць відомих українських та російських вчених-економістів з метою щоденного прийняття управлінських рішень стосовно формування і використання цих ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню даної проблеми присвячено багато праць та публікацій як українських так і зарубіжних вчених, у яких розглянуто сучасні наукові погляди на проблеми організації управління фінансовими ресурсами підприємств. Глибокий аналіз поняття «фінансові ресурси» здійснили Й.Й. Лечига, Н.Н. Носик, В.М. Федорова, С.Я. Огородник, В.М. Суторміна, Т.В. Гуйда, О.Д. Василик, А.М. Поддєрьогін та І.В. Зятковський. Проте залишається ще багато невирішених питань  особливо в галузі розробки теоретичних та практичних основ організації управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах ринкової економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній науковій та практичній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів,їх змісту та ролі у відтворювальному процесі. Багато визначень, що подаються в словниках та науковій літературі не відповідають сутності даного поняття або розкривають її не повністю.

На сьогоднішній день «фінансові ресурси» - одна з найбільш уживаних економічних категорій у понятійному апараті практичного менеджменту й економічної науки. Тому кожен дослідник питань фінансової теорії та фінансового менеджменту приділяє їм особливу увагу.

На основі проведеного теоретичного узагальнення та аналізу праць відомих учених економістів у таблиці 1 наведені існуючі тлумачення сутності фінансових ресурсів підприємства.

Таблиця 1

Сучасні підходи щодо визначення сутності фінансових ресурсів підприємства

Автор Тлумачення поняття «фінансові ресурси підприємства»
1 2
Балабанова І.Т. [1], Мочерний С.В. [7] Грошові кошти, які є в розпорядженні підприємства.
Кірейцев Г.Г. [8], Родіонова В.М. [5] Грошові доходи і надходження підприємства, що призначенні для виконання його фінансових зобов'язань і фінансування витрат по забезпеченню розширеного відтворення.
Василик О.Д. [4], Коробов М.Я. [9] Грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу й використання ВВП, що створюється впродовж певного часу в державі.
Осіпов В.І. [10] Грошові кошти, що опосередковують створення  всіх елементів капіталу підприємства і їх кругообіг в натуральній і вартісній формах.
Гриньова В.М., Коюда  В.О. [6] Грошові прибутки та надходження, які перебувають в розпорядженні підприємства та призначені для виконання фінансових зобов'язань перед усіма суб'єктами господарювання (бюджетом, банками, страховими та іншими організаціями), з якими підприємство має взаємовідносини.

Продовження таблиці 1.1

1 2
Філімоненков А.С. [3] Власний, позичений і залучений грошовий капітал, який використовується підприємством для формування своїх активів та здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання відповідного доходу, прибутку.
Бандурка О.М. [2], Коробов М.Я. [9] Грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходу і використовуються у статутних цілях підприємства.
Поддерьогін А.М. [11] Грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства. До них належать грошові фонди та частина грошових коштів,які використовуються у не фондовій формі.
Хачатурян С.В. [13] Частина коштів підприємства у фондовій та не фондовій формі, яка формується у результаті розподілу виробленого продукту, залучається до діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва.

Таким чином, аналізуючи  наведені визначення щодо розкриття змісту поняття «фінансові ресурси» ми можемо зробити висновок,  що серед українських та російських вчених-економістів досі не існує єдиної думки відносно визначення даного терміну та його ролі у процесі функціонування будь-якого суб'єкта господарювання. Така неоднозначність відображає, по-перше, відірваність вітчизняної економічної науки від тих процесів, перетворень і явищ, які нині відбуваються в українській економіці, а по-друге, це свідчить про певне нерозуміння функціонування ринкової економіки та її законів, які поступово, але неухильно приходять на зміну командно-адміністративній системі, або  ж принаймні про невдалу спробу поєднати закономірності цих двох систем в єдиному симбіозі.

Крім того, серед наведених вище визначень фінансові ресурси виступають як суми грошових коштів, грошових надходжень, доходів або фондів грошових коштів, проте жодне із них не конкретизує розміру фінансових ресурсів. Ще однією проблемою є і те, що серед учених-економістів немає єдиної точки зору щодо форми існування фінансових ресурсів підприємства. Так, одні надають перевагу фондовій формі [2,4,9], другі вважають, що основою є не фондова форма [1,3,5,10], а треті  поєднують фондову та не фондову форми [11,13].

Також слід відмітити, що визначення фінансових ресурсів, які зводяться до формування фондів коштів, значно скорочує склад цих ресурсів, оскільки в розпорядженні підприємства можуть бути кошти у фондовій та нефондовій формах.

Грошові фонди - це частина коштів, що мають цільове призначення. З їх допомогою здійснюється забезпечення виробничої діяльності необхідними грошовими ресурсами, а також задоволення потреб розширеного виробництва.

У нефондовій формі підприємством використовуються кошти для виконання зобов'язань перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками і страховими організаціями. У такій формі суб'єкти господарювання одержують дотації, субсидії та спонсорську допомогу. Фінансові ресурси у нефондовій формі не мають цільової спрямованості.

Варто звернути увагу на трактування фінансових ресурсів, що пропонує Філімоненков А.С.[3,с.13], який на відміну від інших учених-економістів, які під фінансовими ресурсами розуміли грошові надходження, доходи і нагромадження у фондовій та не фондовій формах, трактує фінансові ресурси підприємства, як грошовий капітал, вкладений у підприємство для одержання доходів і прибутку. Це можна пояснити тим, що сьогодні термін «фонди» як організаційна форма руху коштів у звітності підприємства замінений на термін «капітал».

Тієї ж самої точки зору притримуються Гриньова В.М., Коюда В.О. [6] та Кірейцев Г.Г. [8], який стверджує, що «принципова різниця між капіталом і фінансовими ресурсами полягає у тому, що на будь-який момент часу фінансові ресурси більше або дорівнюють  капіталу підприємства. При цьому, якщо фінансові ресурси дорівнюють капіталу, то це означає, що у підприємства немає ніяких фінансових зобов'язань»[8,с. 17]

Інші науковці такі, як Пойда-Носик Н.Н. та Грабарчук С.С. [12] пояснюють, що власний капітал - це кошти, надані власниками, і у підприємства, як юридичної особи, завжди є зобов'язання перед акціонерами і засновниками. Тому і пасив балансу відображає усі зобов'язання відповідного суб'єкта господарювання. Враховуючи це, на їх думку, під фінансовими ресурсами на сьогоднішній день слід розуміти сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції, основних і оборотних засобів і видачі зобов'язань [12,с.103].

На нашу думку, фінансові ресурси - це досить розширена економічна категорія, яка ототожнюється з поняттям капіталу підприємства, адже так само лежить в основі формування та ефективного функціонування певних суб'єктів господарювання. Проте найбільш правильним та обширним визначенням, яке досить точно та чітко пояснює економічний зміст даного терміну є визначення, яке було розроблено та запропоновано такими науковцями, як Пойдо-Носик Н.Н. і  Грабарчук С.С. Його зміст полягає у наступному: під фінансовими ресурсами на сьогодні слід розуміти сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг - операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) і видачі зобов'язань (майнових і боргових - фінансова діяльність) [12,с.189].

У процесі проведеного дослідження щодо розкриття економічного змісту терміну «фінансові ресурси підприємства» на основі аналізу сучасних підходів до визначення даної економічної категорії, я запропонувала свою точку зору відносно аналізу даного поняття. Так, фінансові ресурси підприємства - це сукупність грошових коштів підприємства фондового та нефондового характеру, які утворюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і використовуються для споживання, трансформації в інші види ресурсів або виконання фінансових зобов'язань.

Висновки. У результаті проведених досліджень, проаналізувавши запропоновані різними авторами підходи до трактування фінансових ресурсів, можна зробити висновок, що вітчизняна наукова думка сформувала достатньо цілісне та докладне уявлення про процеси формування  фінансових ресурсів підприємницьких структур і, у той же час, практично не нагромадила теоретичного та практичного досвіду розробки шляхів їх цільового та ефективного використання.

В результаті виникає проблема комплексного дослідження процесів формування та розподілу фінансових ресурсів в умовах ринкової трансформації економіки України, що дасть змогу забезпечити більш повне та всебічне висвітлення сутності терміна «фінансові ресурси підприємства».

Література:

•1.      Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - 2-е изд., перероб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 512 с.

•2.      Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємств / Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П.І., Петрова К. Я. - 2-е вид. Перероб. І допов. - К.:Либідь, 2002. - 384 с.

•3.      Филимоненков А. С. Финансы предприятий /Учеб. пособие. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 280 с.

•4.      Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. -К.: НІОС. - 2000. - 384 с.

•5.      Родионова В. М. Финансы / Под ред. В. М.Родионовой. - М.: Финансы и статистика. - 1995. - 430 с.

•6.      Гриньова В. М. Фінанси підприємств. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. - 2-е вид., перероб. та допов. -К.: Знання-Прес, 2004. - 424 с.

•7.      Економічна енциклопедія: У 3 томах. Т. 3 /Мочерний С. В. та ін.. - К.: Академія, 2002. - 952 с.

•8.      Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств: Навч.посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г. Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

•9.      Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання. - 2000. - 380 с.

•10.  Осипов В. І. Економіка підприємств. - Одеса:Маяк, 2005. - 724 с.

•11.  Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств / За ред. проф. А. М. Поддерьогіна. - 6-е вид., перероб. Та допов. - К.: КНЕУ, 2006 . - 552 с.

•12.  Пойда-Носик Н. Н., Грабарчук С. С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. -2003. - № 1. - С. 96 - 103. Портин Г. О. Фінанси підприємств. / Г. О.Портин, А. Г. Загородній - К.: Знання, 2006. - 379 с.

•13.  Хачатурян С. В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. - 2003. - № 4. - С.77 - 81.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>