XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Залізняк А.М. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ.

Залізняк А.М.

аспірантка

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Проблему морального виховання дітей дошкільного віку досліджували педагоги-дослідники: Л.Артемова, А.Богуш, Р.Буре, Н.Виноградова, Г.Годіна, Л.Загік, В.Котирло, Л.Князєва, Г.Маркова, В.Нечаєва, Л.Островська, Т.Поніманська, Т.Титаренко та інші.

Ми вважаємо, що моральне виховання старшого дошкільника повинно здійснюватись на основі нової парадигми освіти - особистісно орієнтованого та індивідуального підходу. У старшому дошкільному віці продовжується цілеспрямований процес залучення дитини до моральних цінностей суспільства. Ми погоджуємось з думкою Т.Поніманської, що моральне виховання - це „основа формування особистості" [3, 26]. Сутність морального виховання полягає у формуванні моральної позиції, ціннісних орієнтацій, інтересів і потреб особистості. Т.Поніманська зазначає, що „успішність цього процесу залежить від єдності моральної свідомості і поведінки. Визначальною у ньому є роль дорослого як "соціального провідника", зразка для наслідування, організатора соціального досвіду дитини" [2, 216].   

Нами визначався загальний рівень знань моральної вихованості старших дошкільників шляхом бесід з дітьми, їхніми батьками, вихователями, анкетного опитування батьків, вихователів, спостережень за моральними вчинками дітей під час гри, праці, навчання. Результати опитування 83 старших дошкільників дошкільних навчальних закладів № 30,31 м. Умані визначили наступні рівні знань моральної вихованості: оптимальний, високий, середній, низький. У старших дошкільників з оптимальним рівнем знань (6,0 % - 5 реципієнтів) відповіді на запитання та під час бесід за картинкою були правильні, повні. Діти володіли відповідними знаннями, побачене на картинці сприймали емоційно, спирались на власний досвід. У дітей з високим рівнем знань (20,5 % - 17 реципієнтів) відповіді були правильні, але неповні, не аргументовані. Діти не завжди спирались на власний досвід і знання. У старших дошкільників з середнім рівнем знань (29,0 % - 24 реципієнтів) відповіді були частково правильні. У них виникали труднощі у визначенні як саме поведуться персонажі в ситуаціях, зображених на картинках, власний досвід майже не використовували. У дітей низького рівня знань (44,5 % - 37 реципієнтів) відповідей не було, у них відсутні уявлення про належну поведінку.

З метою з'ясування, яка ж робота здійснюється у сім'ї з дітьми з морального виховання, а також ставлення батьків до досліджуваної проблеми, нами було проведено анкетування та бесіди серед них. Аналіз анкетування, в якому взяли участь 328 батьків дошкільних навчальних закладів м. Умані, діти яких відвідують старші дошкільні групи, засвідчив відсутність систематичної роботи з морального виховання в родині. Так, на запитання "Чи надаєте Ви увагу моральному вихованню власної дитини?" 68 % батьків відповіли, що "не задумувались". Відповідь 5 % батьків була: "не знаю, що це". 17 % батьків написали в анкетах: "не надаю значення". Лише 10 % відповідей були позитивними: "вважаю обов'язковим". На запитання "Чи вважаєте Ви моральне виховання дітей важливим у сучасних умовах?" 25 % батьків дали негативну відповідь: "зовсім неважливо, можна обійтися без цього". 42 % батьків відповіли: "не настільки важливо, як інтелектуальний розвиток". 19 % батьків не визначились. Лише 12 % батьків розуміли важливість морального виховання у сучасних умовах. Відповіді на запитання "Чи вважаєте Ви, що повноцінне моральне виховання може дати дошкільний навчальний заклад без вашої участі?" розподілилися таким чином: 65 % батьків вважали, що "це прямий обов'язок вихователів", 21 % батьків не задумувались над поставленим питанням, 3 % відповіли: "мене це мало цікавить, головне, що дитина під наглядом", 11 % батьків переконані, що "потрібна спільна робота вихователів і батьків". На запитання "Яку допомогу у моральному вихованні вашої дитини здійснює дошкільний навчальний заклад?" 51 % батьків відповіли негативно, 38 % батьків індивідуально консультувались з вихователями переважно з питань виховання дисциплінованості і слухняності дітей, 9 % батьків користувалися папками-пересувками "Такі різні діти", 2 % - використовували методичну літературу. У ході бесіди батьки не називали такі форми роботи, як конференції, засідання круглого столу, демонстрація фільмів на педагогічні теми, дні відкритих дверей, вечори запитань та відповідей.

Отже, у сім'ї моральне виховання здійснюється недостатньо: не всі батьки надають важливої ролі моральному вихованню старших дошкільників, володіють методами впливу на дітей, внаслідок чого потенційні можливості сім'ї не використовуються.

У своїх дослідженнях ми керувалися твердженням М.Машовець про те, що вирішення педагогічних проблем у сім'ї потребує спеціальної підготовки батьків, кваліфікованої допомоги фахівців та наукового забезпечення на теоретичному і практичному рівнях [1]. Таким чином, вихователі покликані допомогти  батькам у моральному вихованні старших дошкільників.

Література:

•1.     Машовець М.А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей  дошкільного віку: Навчально-методичний посібник. - К., 2000. - 128 с.

•2.     Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: "Академ-видав", 2004. - 456 с

•3.     Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1993. - 111 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>