XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Замчевська Н. В., Шпортак О. В., Безкоста Г. Д. НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Замчевська Н. В., Шпортак О. В., Безкоста Г. Д.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО  СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

     Фінансовий стан підприємства - це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. [1].

     У свою чергу, фінансовий стан підприємства формується в процесі його взаємовідносин  із постачальниками, покупцями, акціонерами, податковими органами, банками та іншими партнерами, результати яких знаходять своє відображення на показниках фінансового стану. Саме від цих показників і залежить подальше функціонування підприємства, його конкурентоспроможність поряд з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.  Тому дуже важливо поліпшувати показники фінансового стану підприємств.

     Питанням покращення фінансового стану підприємств України присвятили свої праці вітчизняні вчені:  Л.М.  Гавриловська,  Ф.І.  Євдокімов,  Н.В.  Розумна, Н.В. Осадчук, О.А. Островська, Л.І. Федулова , також основні  аспекти цих проблем відображено в наукових роботах Городинської Д.М.,  Данильчук І.В.,  Карпенко Г.В.,  Мороз Е.Г.,  Обущак Т.А. та інші.

    Метою статті є дослідження елементів економічної діяльності,  що вливають на фінансовий стан підприємства та обґрунтування шляхів покращення фінансового стану і основних напрямів його зміцнення[2].

     В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень на мікро-  та макрорівнях значною мірою залежить від результатів оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників,  які відображають різні аспекти діяльності підприємства. Нестабільність економіки обумовлює необхідність для кожного суб'єкта господарювання шукати шляхи підвищення ефективності діяльності[3].

    Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів.  За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал,  відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку.  Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства.

      Головне завдання оцінки фінансового стану підприємства -  своєчасно виявити й усунути недоліки у фінансовій діяльності,  знайти управлінські рішення для поліпшення фінансового стану підприємства та уникнути його банкрутства[2].

      Головним із шляхів покращення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів підприємства - явних та прихованих.  Пошук резервів, які можуть бути використані для покращення фінансового стану підприємства,  проводиться шляхом ґрунтовної оцінки всіх складових його діяльності[4].

     Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок:  збільшення виручки від реалізації; продажу частини основних фондів; рефінансування дебіторської заборгованості.

    Одним з основних напрямів пошуку резервів є зменшення вихідних грошових потоків,  до них належать: оплата товарів, робіт,  послуг, що належать до валових витрат; оплата товарів, робіт послуг, що не належать до валових витрат; здійснення реальних та фінансових інвестицій; сплата податків та інших платежів до бюджету; повернення капіталу, який був залучений на фінансовому ринку.

    Зниження собівартості продукції та витрат,  джерелом покриття яких є прибуток, -  головний внутрішній резерв покращення платоспроможності підприємствав ринкових відносинах [1].

    Також одним із важливих напрямів зміцнення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів : проведення реструктуризації активів підприємства;  сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу; перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства.

    Отже, система заходів для підтримки економічної стійкості підприємства повинна передбачати: постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього стану підприємства; розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства; розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій,  здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення;   впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації,   прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку ситуації;  координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та їхніми результатами. Для забезпечення задовільного фінансового стану на кожному підприємстві у загальній системі фінансового менеджменту необхідно розробити та забезпечити реалізацію системи аналізу і оцінки фінансового стану,  адаптованої до особливостей функціонування даного підприємства на ринку, завдань його фінансової стратегії та політики тощо.

Література:

1. Городинська Д.М.  Економічна стійкість підприємства /  Д.М. Городинська //  Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №10(42). - С. 141-146.

2. І.В. Данильчук//Ек.вісник університету:Збірник наукових праць.-2011.- №17.

3.  Мороз Е.Г. Економічні особливості застосування факторингу в Україні: Збірник наукових праць. - 2010. - № 3. - С. 47-57.

4.  Фридинський В.О.  Фінансова санація підприємства // Вісник Національного технічного університета «ХПІ».-2011. - № 8. - С. 79-83.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>