XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Завізєна Н.С. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СІЗІД) РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Завізєна Н.С., здобувач

Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СІЗІД) РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

До основних організаційно-інформаційних інструментів належать:

- здійснення співпраці з інформаційними агентствами передбачає підписання договорів, регламентацію умов інформаційної взаємодії органів державного і місцевого управління з інформаційними агентствами, забезпечення технічної підтримки даної взаємодії;

- спільна з ЗМІ підготовка інформаційно-аналітичних видань - журналів, газет, які мають різну ступінь організаційно-інформаційної участі (від простого пред'явлення інформація до акціонування ЗМІ) - органів державного та регіонального управління у виданні друкованої продукції, інформуванні громадськості  про результати інвестиційної політики, а також про інвестиційний потенціал даної території;

- PR-акції і робота регіональних і місцевих прес-служб, проявляється у формі повідомлення і інформування всіх безпосередніх і посередніх учасників інвестиційної діяльності про її підсумки і перспективи у вигляді анонсування подій і заходів, що відносяться до інвестиційного процесу в рамках проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю, прес-турів, які присвячені інвестиційній  діяльності; у формі підготовки прес-релізів, пост-релізів, інформаційних матеріалів, статей про інвестиційний клімат регіону; у форматі розміщення і актуалізації інформаційних матеріалів з питань інвестування на веб-сайтах адміністрації регіону і району;

- консультування здійснюється в рамках індивідуальної роботи з інвесторами, завершується в пред'явлені уповноваженими співробітниками адміністрації оперативних відповідей на запитання, що виникають у інвесторів у ході реалізації інвестиційного проекту.

У якості соціально-психологічних інструментів слід виділити:

- моральне заохочення, що виражається в організації різних конкурсів, які проводяться серед компаній-інвесторів, інших формах заохочення, де відбувається нагородження керівників і представників компаній-інвесторів грамотами, подяками, подарунками, відмічаючи їх заслуги і вклади в соціально-економічний розвиток регіону і роль в створенні сприятливих умов праці для своїх працівників;

- такі інструменти як: переконання, навіювання і соціальна реклама активно і ефективно застосовуються органами державного та регіонального управління у процесі контролю за виконанням компаніями-інвесторами норм екологічного і природоохоронного законодавства, в ході компаній за легалізацією заробітної плати тощо.

Об'єктом управління СІЗІД є вся сфера інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності на регіональному і місцевому рівнях.

Визначення умов функціонування СІЗІД - це є безперервна взаємодія між органами влади регіонів України, органами місцевого самоврядування, компаніями-інвесторами, громадськими і науковими організаціями та іншими суб'єктами, що передбачає розробку організаційного механізму управління системою.

Під організаційним механізмом управлінням СІЗІД розуміється сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлюючих один одного організаційних факторів і елементів, що визначають порядок, методи і правила управління СІЗІД [4, с. 176]. Основними компонентами організаційного механізму управління СІЗІД є: структуризація напрямів і цілі СІЗІД; здійснення заходів в рамках СІЗІД; взаємодія суб'єктів управління СІЗІД; застосування комплексу інструментів інформаційної політики.

Особливістю управління СІЗІД регіону України є те, що ефект (як позитивний, так і негативний), тобто її розвиток і функціонування, може бути отриманий за короткий період, а може проявитися в далекому майбутньому, що робить достатньо складним його кількісний вимір з допомогою системи показників і затримує його оцінку [5, с. 6].

Отже, можна сформулювати такі основні висновки та пропозиції: 1) розглянуто систему інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності як невід'ємного елементу регіонального управління, яка визначається як комплексне поняття, що охоплює сукупність даних, організацію їх введення, обробки, збереження і накопичення, пошуку, а також поширення в межах компетенції зацікавлених осіб в зручному для них вигляді; 2) визначено сутність організаційного механізму управління системою інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності регіону, виявлено його ключові інструменти; 3) зроблено висновок про те, що без адекватної ефективно діючої системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності регіону неможливо забезпечити ефективний соціально-економічний розвиток регіону на інвестиційній основі.

Література:

•1. Бутенин А. В. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности в субъктах Росийской Федерации (на примере Ленинградской области) / А. В. Бутенин // Вестник Росийской академии естественных наук (Санкт-Петербург). - 2006. - №11 (2). - С. 138-140.

•2. Кузьмін О. Є. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: Монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Г. Георгіані - Львів:  Вид-во Нац. ун-ту "Львівська  політехніка", 2006. - 68 с.

•3. Котирло О. О. Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестиційної діяльності фермерських господарств. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О. О. Котирло. - К. : НАУ, 2007. - 19 с.

•4. Пенькова О. Г. Інформаційне забезпечення інвестиційних процесів в регіонах / О. Г. Пенькова //Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Спеціальний вип. до № 7-8 „Інвестиції ХХІ століття: соціальні орієнтири" / Наук. ред. І.К. Бондар. - К. - 2003. - С. 176-178.

•5. Пархоменко В. Д.. Роль науково-технічної інформації у формуванні інформаційного середовища України для сприяння інноваційному розвиткові економіки  / В. Д. Пархоменко, В. В. Камишин, А. П. Гончаренко // Тези доповіді VII Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні ресурси науково-технічної інформації: проблеми створення і використання". - К., 2000. - С. 6.

e-mail: irynamyndra@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>