XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Здойма І.О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Здойма І. О., студентка 5 курсу

Сумський державний університет, м.Суми

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Фінансова діяльність будь-якого підприємства заснована на засадах, методах та інструментах фінансового менеджменту, які використовуються при розробці фінансової стратегії. Фінансова стратегія відіграє значну роль в забезпеченні ефективної фінансової діяльності підприємства оскільки по-перше, направлена на залучення та використання фінансових ресурсів, координацію їх потоків, а по-друге, забезпечення фінансової безпеки, росту ринкової вартості підприємства. Ступінь ефективності реалізації фінансової стратегії визначається  її відповідністю факторам впливу  на підприємство та її розробкою. Це потребує розкриття сутності та змісту фінансової стратегії та процесів її розробки (етапів, методів, інструментів), що і обумовлює актуальність дослідження.

Питання сутності фінансової стратегії, формування та оцінки досліджувалися у працях І.Балабанова, І.Бланка, В.Герасимчука, І.Герчикової, Н.Горицької, А.Крутика, М.Міллера, С.Оборської, Л.Павлової, В.Пономаренка, В.Прівалова, О.Пушкаря, О.Стоянової, А.Томпсона, Е.Уткіна, М.Хайкина, З.Шершньової, О.Шеремета та інших. Проте у наукових дослідженнях ще не досить чітко визначені позиції щодо комплексної розробки фінансової стратегії, відсутня єдність думок щодо сутності, функцій, видів, методів та інструментів фінансової стратегії. Мета дослідження - на основі теоретичних основ та прикладних проблем формування фінансової стратегії уточнити її сутність та обґрунтувати роль для підприємства.

Аналіз та узагальнення досліджень [1,2,3.4,5,6] за даною проблематикою доводить:

- по-перше,  визначення поняття "фінансова стратегія підприємства" має два аспекти трактування: 1) фінансова стратегія - це сукупність цілей, задач, планових фінансових результатів, які підприємство використовує у фінансовій діяльності для прийняття рішень. Цієї думки додержуються І.Бланк, З.Шершньова, С.Оборська та інші; 2) фінансова стратегія - це система методів перспективного планування, яка орієнтована на фінансове збалансування  та координацію дій. На цьому наполягають Л.Павлова, А.Крутик, М.Хайкин, Н.Горицкая та інші;

- по друге, зміст фінансової стратегії визначається факторами зовнішнього та внутрішнього середовища, а сутність фінансової стратегії розкривається і функціями, які поєднують функції фінансів підприємств та функції стратегічного управління підприємством, а саме: організаційну, інформаційну, забезпечення  ресурсами, розподільчу, оптимізації, адаптивну, контрольну, антикризову;

- по-третє, основою фінансової стратегії є фінансові показники, а до інструментів фінансової стратегії відносять: фінансову політику, фінансову реструктуризацію, диверсифікацію тощо. Цілі та напрями фінансової стратегії впливають на вибір інструментів та методів розробки фінансової стратегії.  При розробці фінансової стратегії відповідно, до напрямів (цілей), використовують такі інструменти та методи:

•-   для оцінки та вибору ефективного використання капіталу: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу (модель Дюпона);

•-   для визначення можливостей розвитку підприємства з урахуванням взаємозв'язаних маркетингових, виробничих та фінансових вимог: модель SGR (Sustainable growth rate) - рівень досягнення росту;

•-   для оцінки фінансової безпеки діяльності підприємства: моделі оцінки ймовірності банкрутства;

•-   для вибору раціонального співвідношення джерел фінансування: метод  EBIT-EPS (Earnings before interest and taxes/ Earnings per share: прибуток до виплати відсотків та податків/ прибуток на акцію);

•-   для оцінки ресурсів: середньозважену вартість капіталу (WACC - Weighted Average Cost of Capital); метод EVA (Economic Value Added);

•-   для оцінки ефективності діяльності підприємства: система збалансованих показників.

Також зазначимо, що розробка фінансової стратегії підприємства відбувається за такими етапами: аналіз існуючих загальної та функціональних стратегій; постановка цілей та задач; аналіз та оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища, фінансового потенціалу підприємства; вибір критеріїв (показників) оптимізації фінансової діяльності; оцінка стратегічних альтернатив та вибір найбільш ефективної фінансової стратегії; планування заходів та  реалізація стратегії; контроль за виконанням.

Література:

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И. А. Бланк. - К.: Ника - Центр, 2003. - 528 с.

2. Шершньова З. Е. Стратегічне управління: навч. посіб. / З. Е. Шершньова, С. В. Оборська. - К.: КНЕУ, 2002. - 384 с.

3. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: [учебник для вузов] / Л. Н. Павлова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 400 с.

4. Крутик А. Б. Основы финансовой деятельности предприятия: учеб. пособ. / А. Б. Крутик, М. М. Хайкин. - [ 2-е изд., перераб. и доп.].  - СПб.: Бизнес-пресса, 2003. - 448 с.

5. Горицкая Н. Финансовая стратегия: Управление финансами / Н. Горицкая // Финансовый директор. - 2005. - №11. - С. 17-25.

 6. Плікус І.Й. Методичні підходи щодо розробки фінансової стратегії розвитку підприємства / І.Й.Плікус // Збірник наукових праць Економіка: проблеми теорії та практики. -Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. - випуск 159. - с. 90-99.

e-mail: irchik89z@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>