XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Землюк Г.Я., Капіцька К.В., Лучик Г.М. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 рр

Землюк Г.Я., Капіцька К.В.

Науковий керівник: Лучик Г.М.

Буковинська державна фінансова академія

 м. Чернівці

             СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 рр

Досліджуючи розвиток української держави на сучасному етапі її суспільного розвитку  стає очевидною неспроможність країни розв'язати соціальні проблеми суспільства. Демографічні тенденції суттєво впливають на формування людського капіталу, який повинен відповідати сучасним вимогам ринкової економіки. Тому проблема поліпшення демографічної ситуації є основною складовою поліпшення соціального та економічного становища.

          Протягом останніх років багато як зарубіжних, так і вітчизняних вчених займаються дослідженням демографічної ситуації в країні, серед яких Ковпак Л., Збарський В.К., Горьовий В.П., Весельська Л.А., Лібанова Е. та інші.

На нашу думку, демографічні прогнози є важливими для формування довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку країни, а саме:

•-       вони дають змогу передбачити суспільні загрози і виробити запобіжні заходи, зокрема передбачити фінансову нестабільність пенсійної системи, дестабілізації ринку праці;

•-       без статистичних демографічних прогнозів не можливо визначити розмір дохідної частини бюджету, яка залежить від чисельності робочої сили освіти та кваліфікації працівників;

•-       аналіз статистичних демографічних даних дає змогу визначити перспективи розвитку соціальної інфраструктури.

            Необхідно зазначити, що історичні події ХХ ст. негативно вплинули на демографічну ситуацію в Україні, а саме Світова війна, Голодомор, колективізація, Чорнобильська катастрофа. Сучасна економічна криза, яка розпочалася в 2008 р., також здійснила свій негативний вплив на чисельність населення. Однак важливим є те, що демографічні процеси, які відбуваються в сучасній Україні є не лише державною проблемою, що пояснюється відкритістю кордонів і активною трудовою міграцією.

На даний час основною проблемою демографічної кризи є низька якість життя населення. Важливою є підтримка сім'ї та сімейних цінностей, які є фундаментом, на основі якого формується вся система заходів демографічної політики: поліпшення якості життя, формування сприятливого соціального клімату, збереження і зміцнення здоров'я, забезпечення впевненості в майбутньому [1, с.114].

Демографічну ситуацію досліджено на основі використання статистичних даних, зокрема матеріалів Всеукраїнських переписів населення, статистичних збірників Держкомстату України. На основі цих даних ми можемо визначити тенденції загального зменшення чисельності населення, збільшення смертності в порівнянні з народжуваністю, зменшення середньої тривалості життя, загальне старіння нації та звичайно міграційні процеси.

Розглянемо демографічну ситуацію за останні три роки (див. табл. 1).

Таблиця 1

Демографічна ситуація станом на 1 січня 2008-2011 років

  Усього
  2008р.тис. чол. До всього населення 2008 р., ‰ 2009р. тис. чол. До всього населення 2009 р., ‰ 2010р. тис. чол. До всього населення 2010 р., ‰ 2011р. тис. чол До всього населення 2010 р., ‰
Кількість народжених 41,8 0,90 42,0 0,91 39,3 0,85 41,1 0,89
Кількість померлих 61,1 1,32 70,8 1,54 63,9 1,39 61,1 1,34
Природне скорочення 20,0 0,43 28,8 0,62 24,6 0,54 20,0 0,44
Міграційний приріст 1,5 0,03 1,0 0,02 1,5 0,03 1,5 0,03

На 1 січня 2008 р. чисельність населення в Україні становила 46 372 700 осіб. Упродовж  січня 2008 р.  чисельність  населення  зменшилася  на 35,3 тис. осіб, що у розрахунку на 1000 населення склало 9,0 осіб.  За тривалістю життя українці зайняли передостаннє місце у Європі. Окрім того в Україні зафіксовано найнижчий у світі природний приріст населення [2, с.177].

На 1  лютого 2009 р.  в Україні,  за  оцінкою,  проживало 46115,9  тис. осіб.  Упродовж  січня 2009 р.  чисельність  населення  зменшилася  на 27,8 тис. осіб, що у розрахунку на 1000 жителів склало близько 7осіб.

На 1  лютого 2010 р.  в Україні,  за  оцінкою,  проживало 45939,8  тис. осіб.  Упродовж  січня 2010 р.  чисельність  населення  зменшилася  на 23,1 тис. осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 5,9 особи.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2011 р. становила 45760,1 тис. осіб. Упродовж січня 2011 р. чисельність населення зменшилася  на 18,5  тис.  осіб, що  в  розрахунку  на 1000  наявного  населення становило 4,7 особи [6].

Проведемо аналіз динаміки демографічної ситуації за останні три роки на основі формули відносної величини динаміки:

       image002205.gif         (1)

де:  - відносна величина динаміки; уn - поточний рівень ряду динаміки; уn-1 - попередній рівень ряду динаміки.

Таблиця 2

Динаміка демографічної ситуації за 2008-2011 роки

  2009р. у % до 2008р 2010р. у % до 2009р. 2011р. у % до 2010р.
Кількість народжених 100,4 93,4 104,6
Кількість померлих 89,7 90,3 95,5
Природне скорочення 77,6 85,6 81,0
Міграційний приріст 66,7 150 100

У 2009 р. порівняно з 2008 р. кількість народжених майже не змінилася і зросла всього на 0,4%; кількість померлих зменшилася на 10,3%, зменшилося природне скорочення населення на 22,4%, зменшився міграційний приріст на 33,3%.

У 2010 р. порівняно з 2009 р. кількість народжених зменшилася на 6,6%; кількість померлих зменшилася на 9,7%, зменшилося природне скорочення населення на 14,4%, збільшився міграційний приріст на 50%.

У 2011 р. порівняно з 2010 р. кількість народжених зросла на 4,6%; кількість померлих зменшилася на 4,5%, зменшилося природне скорочення населення на 19,0%, міграційний приріст залишився сталим.

Враховуючи вищенаведені статистичні дані, очевидно, що для сучасної демографічної ситуації в Україні характерні:

•-  різке зменшення народжуваності, збільшення смертності і відсутність природного приросту;

•-  старіння населення, збільшення «навантаження» на працездатну його частину [5, с.24].

•-  скорочення тривалості життя як чоловіків, так і жінок;

•-  погіршення здоров'я нації;

•-  інтенсивність міграційних процесів, вплив яких на демог­рафічні та соціально-економічні показники негативний.

Отже, для вирішення демографічних проблем необхідно здійснити ряд заходів, які повинні включати в себе й досвід зарубіжних країн. Зокрема, сюди необхідно включити:

- поступове збільшення дотацій під час народження дитини та для її подальшого утримання [3, с.116];

- створити належну систему соціального обслуговування осіб похилого віку і забезпечити його доступність незалежно від місця проживання;

- вирішити проблему міграційного відпливу населення України за кордон шляхом створення гідних умов роботи в Україні та покращення економічного становища сфери праці тощо;

- здійснювати цілеспрямовану державну соціальну політику на поліпшення демографічної ситуації;

-  утвердити високий соціальний статус сім'ї.

Впровадження і виконання зазначених шляхів вирішення демографічної проблеми може змінити сучасний стан розвитку населення та забезпечити надійність в майбутньому.

ЛІТЕРАТУРА:

•1.     Збарський В. К.,  Демографічні проблеми в Україні та шляхи їх розв'язання [Текст] / В. К. Збарський, В. П. Горьовий // Економіка АПК. - 2009. - №11. - С. 114-117.

•2.     Ковпак, Л. Соціальний розвиток України та процеси євроінтеграції: демографічний аспект (1991-2008 роки) [Текст] / Л. Ковпак // Українознавство. - 2009. - №2. - С. 175-179.

•3.     Рогожин, О. Г.Демографічні цикли та інноваційні процеси: чинники національних піднесень та катастроф [Текст] / О. Г. Рогожин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №7-8. - С. 112-119.

•4.     Україна. Кабінет Міністрів України Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 рік [Текст] : постанова від 24.06.06 р. №879 / Україна. Кабінет Міністрів України // Инвест-газета: Нормативна база. - 2008. - №7. - С. 43-48.

•5.     Шаповал А. Демографічний стан і проблеми відтворення населення України/ А. Шаповал// Віче. - 2009. - №20. - с. 22-24.

•6.     Офіційний сайт Державного комітету статистики України / [Електронний ресурс]:  www.ukrstat.gov.ua - 2011

•7.      Всеукраїнський перепис населення / [Електронний ресурс]:  www.ukrcensus.gov.ua - 2011


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>