XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жарікова О.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СУДНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жарікова Ольга Олександрівна

Севастопольський національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  СУДНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виникнення інформаційних технологій наприкінці XX століття, визначення інформації як важливого ресурсу підприємств поряд з матеріальними, нематеріальними, трудовими та фінансовими, стрімкий розвиток комп'ютерної техніки значно вплинув на спосіб обробки економічної (управлінської) інформації, у тому числі бухгалтерської. Вона є відправною точкою для створення інших видів обліку й призначена для проведення аналізу й прийнятті стратегічних й тактичних рішень.

Питанням розвитку інформаційних систем і технологій в обліку присвячені наукові праці таких зарубіжних вчених, як С. І. Волков, В. М. Давидов,              К. Є. Даллас й вітчизняних вчених, як В. П. Завгородній,  С. В. Івахненков,        О. В. Клименко, Н. Осейко та інші.   

В загалі, інформаційна система є організованим набором елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані [1].

При застосуванні комп'ютерів обробку економічної інформації здійснює комп'ютерна інформаційна система підприємства. Бухгалтерський облік є складовою комп'ютерної інформаційної системи судноремонтного підприємства, як сукупності інформації, методів, моделей, технічних, програмних й технологічних засобів та рішень й спеціалістів, які обслуговують виробництво інформації про стан й рух основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокової дебіторської заборгованості, довгострокових фінансових інвестиції й інших видів необоротних активів.

Бухгалтерське програмне забезпечення можливо розподілити за класами. Так С. В. Івахненков [2] визначає таки види: домашня бухгалтерія, міні-бухгалтерія, універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія), локальні автоматизовані робочі місця, комплекси, пов'язаних автоматизованих робочих місць, управлінські системи, фінансово-аналітичні системи, правові бази даних.

Для ведення обліку судноремонтних підприємств характерне наявність комплексних програм («Парус», «1С:Бухгалтерія», «1С:Підприємство»,      «БЕСТ-ЗВІТ», «БЕСТ-4», «Комплексна система бухгалтерського обліку»), ведення управлінського обліку, планування й управління, кастомізація у програмах «Галактика», «АККОРД», проведення фінансового аналізу з використанням облікової інформації, комп'ютеризація процедур аудиту, зокрема внутрішнього у програмах «Microsoft Excel», «ПОНІ», «Інвестор», «Аналітик», «Економічний аналіз і прогноз діяльності підприємства»,             «1С:АФС», «Баланс-2».

Незважаючи на те, що при ведення обліку необоротних активів із застосування комп'ютерів й інших видів технічних засобів є безперечні переваги, наприклад, зменшується кількість ручних операції з обробки первинних документів та витрати на створення паперових форм документів, збільшується точність обліку, існують й недоліки існуючого програмного забезпечення. До них відносимо: високий ризик втрати електронних даних, необхідність створення регулярних архівних копій облікових даних та залучення спеціалістів з метою налаштування програмного забезпечення згідно змін законодавства, збільшення регулярних витрат підприємства за послуги з обслуговування програмного забезпечення, імовірність помилок, складність перевірки ведення обліку й узгодженості праці бухгалтерів, уніфіковані форми облікових документів. Крім того, важливим недоліком є те, що облікове програмне забезпечення не враховує галузеві особливості судноремонтного підприємства.

Найбільш розповсюдженою комп'ютерною програмою для обліку необоротних активів судноремонтних підприємств є "1С:Бухгалтерія", яка для ведення аналітичного обліку дозволяє вводити необмежну кількість показників за видами необоротних активів (субконто).

Ми пропонуємо створення внутрішнього класифікатору основних засобів, який є джерелом інформації для Довіднику «Необоротні активи» у програмі, з урахуванням специфіки судноремонтної галузі, що дозволить деталізувати найбільшу групу необоротних активів за стадіями виробництва й надати комплексний погляд на використання основних засобів на підприємстві.

Так основні засоби поділяємо на види: виробничі й невиробничі. Виробничі основні засоби містять об'єкти, що виконують ремонт суден й, що обслуговують процес судноремонту. У свою чергу, об'єкти, які виконують ремонт суден деталізуємо за стадіями: дефектація, демонтаж, відновлення (заміна) деталей та механізмів, матеріально-технічна підготовка виробництва, зборка, монтаж, випробування.

Таким чином, автоматизація обліку необоротних активів у сучасних умовах функціонування підприємств є, мабуть, єдиним оптимальним варіантом обробки поточної облікової інформації й отримання звітності у зручній формі, але, недосконалість облікового програмного забезпечення, пов'язана, в першу чергу, з не врахуванням особливостей галузі підприємства. Пропонуємо деталізувати об'єкти основних засобів судноремонтних підприємств у Довіднику «Необоротні активи» програмного забезпечення «1С:Бухгалтерія» за стадіями виробництва.

Література:

1. Клименко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник / Клименко О. В. - К.: Центр учбової літератури, 2008. -320 с.

2. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудита: навч. посібник /  Івахненков С. В. - [4-те вид., випр. і доп.]. - К.: Знання, 2008. - 343 с.

 

e-mail: olya_zharikova@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>