XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жарікова О.О. ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СУДНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жарікова Ольга Олександрівна

Севастопольський національний технічний університет

ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СУДНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Необоротні активи судноремонтних підприємств приймають участь як безпосередньо у виробництві, так і у процесах його обслуговуючих у формі матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів. Вони є джерелом створення готової продукції у вигляді суден, плавучих платформ, військових кораблів, які зазнали суттєвих змін, були переобладнані або відновлені. Ресурси використовують у операційній, фінансовій, інвестиційній та іншій звичайній діяльності, що створює систему, яка підлягає управлінню керівництвом підприємства.

Дійсно, управління неможливо без достовірної, актуальної інформації про реальний стан, рух об'єктів, результати аналізу їх використання, планування їх експлуатації. Інформація грає важливу роль в управлінні, оскільки від створення доцільній, об'єктивній системи інформаційного забезпечення залежить якість управлінських рішень та їх ефективність. Особливо необхідністю є своєчасне отримання інформації, яка формується на більш низькому рівні, наприклад, виробничих ділянках, складах та підрозділах судноремонтних підприємств.

При цьому контроль виступає елементом системи управління, а його складовими є внутрішньогосподарський контроль і внутрішній аудит.

 Дослідження внутрішнього аудиту висвітлювали у наукових працях такі вітчизняні вчені, як Ф. Ф. Бутинець, А. М. Кузьмінський,  М. В. Кужельний О. А. Петрик та багато інших.

Вчені стверджують [1], що під внутрішнім аудитом розуміється "організована на підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та (або) власників і регламентована внутрішніми нормативними актами система контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, та надійністю функціонування всієї системи внутрішнього контролю".

 З точки зору зовнішнього аудиту, внутрішній аудит необхідне для оцінювання, що організовано в межах суб'єкта господарювання  [2].

Зарубіжні вчені та практики визначають внутрішній аудит як незалежну діяльність в організації по перевірці оцінці її роботи в її інтересах [3].

На нашу думку, внутрішнім аудитом необоротних активів можна вважати діяльність внутрішніх аудиторів (штатних працівників), які виконують свої функціональні обов'язки в інтересах господарюючого суб'єкта, що включає перевірку стану роботи підприємства, його структурних підрозділів, зокрема вивчають стан і рух необоротних активів, виконують аналітичні процедури, спрямовані на надання рекомендації щодо їх ефективного використання. Внутрішній аудит за суттю є незалежним внутрішнім контролем, який має за завдання перевірку внутрішньогосподарського контролю, базується на методології проведення зовнішнього аудиту, що відрізняє його від внутрішньогосподарського контролю.

Метою внутрішнього аудиту необоротних активів судноремонтних підприємств є формування незалежної від адміністрації підприємства думки фахівців, щодо достовірності, законності, якості, прозорості, повноти, своєчасності обліку господарських операцій з основними засобами, нематеріальними активами, довгостроковими фінансовими інвестиціями і дебіторської заборгованості, та іншими видами необоротних активів, а також їх відображення у звітності, що обумовлено чинним законодавством і трудовою угодою (контрактними зобов'язаннями) між керівником підприємства і штатними аудиторами.

Саме внутрішній аудит сприяє ефективності обліку на судноремонтному підприємстві та покликаний суттєво знижувати рівень помилок і порушень законодавства, що є позитивним фактором і захистом перед контролюючими органами державного фінансового контролю та впливає на результати зовнішнього незалежного аудиту. Крім того, він забезпечує адекватність управління підприємством, зокрема майном, дозволяє підприємству успішно конкурувати на ринці судноремонтних послуг, забезпечує якість обліку і полегшує проведення зовнішнього (незалежного) аудиту.

Вирішення завдань внутрішнього аудиту необоротних активів надає керівництву інформацію щодо прийняття рішень з управління ними: придбання, продажу, проведення технічних оглядів, консервації, удосконалення облікової політиці, проведення ремонтів, відновлення фонду основних засобів, пошуку рішень згідно стратегії судноремонтного підприємства.

Таким чином, у питанні управління необоротними активами, які мають вагому частину у майні підприємств судноремонту, формування відділу внутрішнього аудиту має такі переваги: оперативність проведення перевірок обліку, системи функціонування внутрішньогосподарського контролю, підвищення якості обліку, та інформації для персоналу управління, надання реальної оцінки стану, мінімізація штрафних санкцій з боку державних контролюючих органів; виступає сполучною ланкою між рівнями інформації на судноремонтних підприємствах (від низького до рівня управління; від головного підприємства до філій, дочірніх підприємств); надає рекомендації з удосконалення обліку, внутрішньогосподарського контролю, уніфікації та стандартизації облікових процесів між структурними підрозділами, філіями, дочірніми підприємствами. Тому, створення системи внутрішнього аудиту (аудиторського відділу, комітету аудита, або ревізійної комісії при Раді Правління акціонерів) є важливим завданням. Інформація, отримана за результатами такого контролю є об'єктивною, достовірною, оперативною та призначена для використання в управлінні необоротними активами для виконання стратегічних цілій судноремонтного підприємства.

Література:

1. Бутинець Ф. Ф. Аудит: підручн. контроль [для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищ. навч. закл.] / Бутинець Ф. Ф. - [2-е вид., перероб. та доп.]. - Житомир: ПП "Рута", 2002. -  672 с. 

2. В. П. Пантелєєв. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: [моногр.] / Пантелєєв В. П. - Державна академія статистики, обліку та аудиту. - К.: "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. - 491 с.

3. Основи аудиту: навч. посіб. / С. І. Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. - К.: Центр учбової літератури, 2008. -  328 с.

e-mail: olya_zharikova@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>