XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жарлінська Р.Г., Янчик О.П., Дубовенко І.С. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЦІ, ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

К.е.н., доц. кафедри товарознавства та маркетингу Жарлінська Р.Г.
Асистент кафедри товарознавства та маркетингу Янчик О.П.
Студентка факультету економіки та менеджменту Дубовенко І.С.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЦІ, ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Становлення ринкових відносин в Україні вимагає формування основних інститутів сучасної економіки, серед яких вирішальне значення має маркетинг, провідна функція якого в ринковій економіці полягає в організації вільного конкурентного обміну для забезпечення ефективного узгодження попиту і пропозиції. При цьому маркетинг орієнтується не лише на наявні потреби ринку, а й активно розробляє нові; саме через цю функцію реалізується внесок маркетингу в структурну перебудову економіки. Крім того маркетинг сприяє економічному зростанню та розвиткові завдяки стимулюванню збільшення обсягів попиту та пропозиції, використання ефектів масштабу та досвіду, поліпшення на цій основі добробуту населення і створення нових економічних можливостей.
Світова історія маркетингу свідчить про те, що його функція стимулу та регулятора економічного розвитку суспільства сформувалася внаслідок тривалої еволюції. Аналіз історичного генезису терміна « маркетинг » дозволяє вирізнити велику кількість варіантів його трактування , кожен із яких в тій чи іншій мірі відображає суть самого процесу маркетингу, його вплив як на діяльність окремого підприємства, так і на економічний та соціальний розвиток всього суспільства. Нижче наведені деякі із таких трактувань [2]:
• маркетинг як збут (підприємницька діяльність, пов’язана із спрямуванням потоку товарів та послуг від виробника до покупця або споживача);
• маркетинг як вид управлінської діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів, або специфічна організаційна функція (один із видів управлінської діяльності, що сприяє розширенню виробництва та торгівлі й підвищує зайнятість шляхом виявлення попиту споживачів та розроблення досліджень для задоволення цього попиту);
• маркетинг як соціально-управлінський процес (спрямований на задоволення нестач та потреб як індивідів, так і суспільних груп через створення, пропонування та обмін на ринку наділених цінністю товарів та послуг).
Результати аналізу концепції маркетингу дозволяють адекватно розкрити його роль у формуванні та розвитку товарних ринків, які є основою будь-якої економіки. Якщо під розвитком товарного ринку розуміти незворотні, спрямовані, закономірні зміни у попиті та пропозиції, що відбуваються у процесі діалектичної взаємодії кількісних і якісних перетворень, то маркетинг як соціальний процес опосередковує взаємне пристосування попиту та пропозиції через свідомі, цілеспрямовані дії суб’єктів маркетингу з виявлення, формування і задоволення споживчих потреб, тобто реалізацію маркетингу як управлінського процесу.
Розвиток кінцевого споживчого попиту, який у подальшому визначає особливості всього ринкового попиту, відбувається у напрямку зростання купівельних можливостей споживачів, підвищення їхньої поінформованості й вибагливості та на цій підставі – суттєвої диференціації й індивідуалізації споживчих потреб. Розвиток пропозиції визначається насамперед темпами нагромадження інвестицій та розвитком науково-технічного прогресу, тобто техніки, технології, організації й управління виробництвом. Розвиток маркетингу здійснюється в межах історичної зміни концепцій маркетингу – від економного усередненого задоволення масових споживчих потреб до дотримання інтересів суспільства у цілому й усіх його членів через усебічне задоволення високорозвинених, украй індивідуалізованих потреб кожного конкретного споживача. Всі три процеси розвитку тісно взаємопов’язані та взаємозумовлені [1].
У процесі формування та розвитку товарних ринків маркетинг має виконувати такі завдання:
• визначення у якісному та кількісному відношенні наявних потреб, ступеню та джерел їх задоволення;
• вибір привабливих ринкових сегментів, формування стратегічної лінії поведінки на цих сегментах, розроблення нових або поліпшених товарів для задоволення наявних потреб ліпшими, ніж у конкурентів, способами за дотримання інтересів бізнес-партнерів та суспільства в цілому;
• розроблення інтегрованих маркетингових програм (асортимент, ціна, збут, комунікації) для створення та/або збільшення попиту на нові/поліпшені товари;
• підтримання відповідності між масштабами попиту та пропозиції шляхом своєчасного надання керівному персоналові підприємств інформації про зміни споживчого попиту [3].
Унаслідок виконання маркетингом цих завдань відбуваються позитивні зміни як для підприємців (зміцнення конкурентних переваг, зростання підприємницьких доходів, що можуть бути використані як для подальшого розвитку бізнесу, так і для підвищення рівня споживання), так і для споживачів (задоволення потреб товарами та послугами з ліпшим співвідношенням якості та ціни, підвищення загальної якості життя), а отже і для економіки країни в цілому (розвиток національних ринків товарів споживчого та, як наслідок, виробничого призначення, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, досягнення вищого рівня задоволеності суспільних потреб тощо).
Література:
1. Вачевський М. Суть і принципи маркетингу в діяльності підприємства. // Економіка України. – 2003. - №12. – С.34-39.
2. Лабурцева О.І. Дослідження історичної генези сучасної концепції маркетингу. // Маркетинг в Україні. – 2007. - №6. – С.57-61.
3. Смотрич Ж. Исследование роли маркетинга в украинской компании. // Маркетингове исследования в Украине. – 2007. - №5. – С.26-32.


Комментариев: 2 к “Жарлінська Р.Г., Янчик О.П., Дубовенко І.С. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЦІ, ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ”

  1. nazar:

    thanks for information

  2. nazar:

    thanks


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>