XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Жашкевич І. Й ., Жеронкіна О. Л. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Жашкевич І. Й ., ст.викл,
Жеронкіна О. Л., викл.
кафедри сучасних європейських мов
Київського торговельно-економічного університету

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Сьогодні немає сумніву у тому, що підготовка фахівців високої кваліфікації більшою мірою забезпечується новітніми підходами до навчання, які включають у себе сучасні комп’ютерні технології. Вони допомагають вирішити велику кількість педагогічних завдань та організувати навчальний процес на високому методичному рівні. Такі технології роблять як викладача, так і студента активними учасниками навчального процесу, надаючи широкі можливості для творчої роботи і сприяючи формуванню стійкої пізнавальної активності.
У процесі використання комп’ютерних технологій необхідно дотримуватись важливих дидактичних принципів: доступності, систематичності та послідовності. Залучення комп’ютерних технологій має полегшувати засвоєння необхідного матеріалу, а отже, має використовуватись у логічній послідовності і тісно пов’язуватись з матеріалом, що вивчається. Важливий також диференційний підхід до вибору завдань.
Комп’ютерні технології на заняттях з іноземної мови можна використовувати у наступних цілях:
• самостійна робота студентів (прослуховування аудіокурсів, перегляд навчальних фільмів, робота з навчальними програмами);
• контроль знань та повторення вивченого матеріалу (виконання комп’ютерних тестів з лексики та граматики);
• переклад додаткових текстів за допомогою електронного словника;
• отримання довідок (робота з пошуку інформації у мережі Інтернет);
• організація круглих столів та міні-конференцій з тематики, що вивчається;
• демонстрація за допомогою мультимедійного проектора презентацій, що ілюструють доповіді студентів та матеріалу, підготовленого викладачем;
• робота з лексичним та граматичним матеріалом за допомогою мультимедійної дошки.
Комп’ютерні технології можуть використовуватись як для групової, так і для індивідуальної роботи.
Не слід, однак, збувати про те, що будь-які засоби мають лише посилювати сприйняття студентами інформації. Глибокого засвоєння матеріалу можна добитися лише при їх поєднанні зі словом викладача. Саме викладач повинен виділяти основні об’єкти і явища, розкривати їх сутність, зосереджувати увагу на змісті матеріалу, активізувати діяльність студентів, встановлювати зв'язок між змістом матеріалу, що демонструється за допомогою комп’ютерних технологій і темою заняття. Саме викладач має створювати проблемні ситуації, тим самим включаючи студентів в активний пізнавальний пошук і підводячи їх до формування понять і аналізу вивченого. У процесі підготовки заняття викладач повинен вміло керувати самостійною роботою студентів, допомагати їм систематизувати і цікаво представити знайдений матеріал.
Використання комп’ютерних технологій дозволяє підвищити ефективність навчання, сприяє розвитку самостійної позааудиторної роботи студентів та зростанню зацікавленості предметом. У процесі роботи студенти вчаться вільно орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, вміло використовувати матеріали з фаху іноземними мовами, що стане їм у нагоді у майбутній професійній діяльності.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>