XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жашкевич І.Й., Жеронкіна О.Л. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Жашкевич І.Й., ст. викладач,

Жеронкіна О.Л., викл.

кафедри сучасних європейських мов

Київського національного торговельно-економічного університету

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Новітні підходи до вивчення іноземної мови вимагають величезної роботи викладача по організації самостійної роботи студентів. Проблемі самостійної роботи у вищій школі присвячені, зокрема, праці С.І Архангельского, М,С Гарунова, Б.Г. Іоганзена, А.Г Молибога, С.І Зинов'єва, П.І Підкасистого та ін. За визначенням С.І.Архангельського поняття «самостійна робота» розглядається як самостійний пошук необхідної інформації, отримання знань та використання цих знань для вирішення навчальних і професійних завдань. Б.Г Іоганзен розглядає організаційну роботу у вищий школі як систему заходів по вихованню активності і самостійності як рис особистості. С.І. Зинов'єв ототожнює самостійну роботу з самоосвітою. З такими точками зору не можна не погодитись. Сучасний студент, а у майбутньому висококваліфікований фахівець у певній галузі має під час навчання у вищому навчальному закладі добре оволодіти навичками самостійної роботи. Адже він має орієнтуватися у величезному інформаційному просторі і ефективно використовувати отриману інформацію у навчанні та у майбутній професійній  діяльності.

Викладач має не просто керувати самостійною роботою студентів, а постійно стимулювати їх пізнавальну діяльність. Він виступає координатором, помічником і соратником у процесі такої роботи. Заняття з іноземної мови сьогодні дають широке поле для плідної творчої співпраці викладача і студента. Адже більша частина інформації, яка необхідна майбутнім фахівцям міститься в іншомовних виданнях та Інтернет-джерелах. Викладач іноземної мови повинен сам сьогодні вільно орієнтуватися в інформаційному просторі і  навчати цьому студентів. Він добирає тематику для пошуку інформації студентами, допомагає їм у перекладі, адаптації та викладенню знайденого матеріалу у повідомленні, доповіді чи комп'ютерній презентації. При цьому необхідно враховувати не лише навчальні завдання, а й інтереси студентської аудиторії, оскільки самостійна робота виконує не лише навчальну та виховну функції, а й пізнавальну. Тобто студент під час самостійної роботи розширює та поглиблює отримані на заняттях знання, розвиває вміння та навички по вивченню інформації, виховуючи при цьому у собі самостійність та творчість. Позитивно мотивована та добре організована самостійна робота сприяє вихованню волі особистості, а також розвиває мислення, пам'ять, увагу, творчі здібності. На заняттях з іноземної мови  можуть використовуватися різні форми самостійної роботи, а саме: домашнє читання з метою розширення словникового запасу та отримання додаткової інформації, пошук матеріалу для повідомлень, доповідей і презентацій на міні-прес-конференції чи засіданні круглого столу, підготовка до діалогу чи рольової гри тощо. Викладач може організовувати самостійну роботу студентів як в позааудиторній, так і в аудиторній роботі. Дуже важливим є індивідуальний підхід, так як у роботі беруть участь різні за характером і підготовкою студенти. Перед тим, як дати домашнє читання, викладач має чітко сформулювати завдання. Це може бути складання плану прочитаного, добирання правильних тверджень,  стисле усне викладення тексту тощо. Методично правильно поставлене завдання стимулює студента до подолання труднощів, формує відповідальність та впевненість у своїх силах. У разі необхідності викладач сам адаптує матеріал для такого читання, подає лексичні одиниці, що найбільше зустрічаються. Якщо студенти самостійно добирають матеріал, допомагає їм у пошуку, навчає роботі з неадаптованим матеріалом. Самостійна робота повинна бути вагомою складовою співробітництва викладача і студента для підготовки майбутнього фахівця. Атмосфера доброзичливості сприяє виникненню у студентів бажання мислити, працювати і досягати успіху.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>