XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жеребченко Т.І. СПЕЦИФІКА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Жеребченко Т.І. аспірант, КНТУ

СПЕЦИФІКА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

         Основним фактором життєдіяльності та основним видом трудової діяльності людини є праця.Трудова діяльність вчителя не можлива без визначеної організації праці,  для цього необхідно пов'язати працю та її зміст з трудовою діяльністю.

,  для цього необхідно пов'язати працю та її зміст з трудовою діяльністю.Необхідно створити диференційовану систему оплати праці вчителів з огляду на специфіку діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Під поняттям «праця» ми маємо на увазі економічний ефект від здійснення людиною фізичної чи інтелектуальної праці, під час якої накопичується «капітал». До поняття «капітал» можна віднести весь накопичений під час праці досвід, запас знань, матеріальних благ, об'єктів, явищ і процесів, які зазвичай можуть бути віднесені в дохід. «Праця і капітал» поняття які формують основний фактор виробництва, і не слугують джерелом задоволення потреб.

Таким чином, відображається  в сучасному економічному житті зростаюче значення інтелектуальної праці, інтелектуальної власності та набуває нового змісту інтелектуальна діяльність і  творча праця, яка відіграє важливу роль у формуванні «людського капіталу».

Галузь освіти є основним чинником формування «людського капіталу»,  серед складових освіти є загальноосвітній навчальний заклад під час навчання в якому, «закладається фундамент»,  формуються базові знання, які дитина-учень використовує на протязі  життя.

 Знання набуті під час навчання у школі, а саме в загальноосвітньому навчальному закладі  їх закладає вчитель, тобто, здійснюючи трудову діяльність вчитель формує «людський капітал».  Педагогіка через навчання дітей та молоді відтворює, продовжує і розвиває у кожному наступному поколінні народ, націю. Тому національний підхід у науковому розв'язанні педагогічних проблем є обов'язковим  [4, с.10-11].

Загальноосвітній навчальний заклад України має здійснити прорив до суттєво нової якісної освіти всіх дітей шкільного віку. Становлення України на шлях реформування, виходу вітчизняної освіти на світовий освітній простір зумовлює приведення у відповідність стандартів середньої освіти.Тобто, набувати вміння і навичок, які необхідні для життєвого і професійного життя і росту в суспільному житті країни.

Глибокі зміни в структурі і якості робочої сили, у змісті праці, вичерпання резервів зростання ефективності праці за рахунок фізичних можливостей людини потребують нетрадиційних підходів до посилення мотивації праці. При цьому завдання полягає в тім, щоб привести в дію ті можливості людини, які пов'язані з її майстерністю, освітою та підготовкою, настановами, розвитку трудового потенціалу, прагнення до творчості, самореалізації [5, с.263].

 

     За останнє десятиліття в Україні та світі відбулись зміни. З одного боку трансформацій зазнали форми трудової діяльності та зміст багатьох видів праці, який зумовлено сьогоднішньою економічною ситуацією під впливом швидкого розвитку науково-технічного прогресу. Зміни, що їх зазнала трудова сфера, вимагають перегляду поняття трудова діяльність.

На протязі багатьох років в Україні панувала думка, що суспільно корисною була визнана лише матеріальна праця, пов'язана з різними галузями виробництва. Для підвищення ефективності невиробничої діяльності необхідно підсилити взаємозв'язок різних його структурних елементів [9, с. 18]. В основному творчою працею, займається не лише науковці винахідники, та вчителі. В країнах з розвиненою економікою однією з характеристик необхідності творчих елементів в даному виді діяльності може бути доля оплати праці у вигляді гонорару. Творча праця вчителів має відображення у вигляді нововведень, новоутворень підходів до навчального процесу появі висококваліфікованих педагогів-вчителів серед загальної кількості зайнятого в галузі освіти населення.

 Трудова діяльність - це комплексна економічна категорія, яка відображає інтегральну оцінку, сукупність можливостей та властивостей сукупного (середньостатистичного) працівника, продуктивно реалізувати та розвивати в суспільній праці власні здібності, знання, навички та вміння, а також використання в професійній діяльності досвіду та професіоналізму з метою створення оригінальної конкурентоспроможної інноваційно-інтелектуальної праці із духовним наповненням для можливості формування всебічно гармонійно (грамотно) розвиненої трудової діяльності (одиниці) в залежності від специфіки та особливостей регіону.

Специфіка трудової діяльності в галузі освіти має суттєві відмінності, як при організації так і під час оплати праці. В зв'язку з цим випливає своєрідність методів оцінки, кількості, якості результатів праці, вибір форм оплати праці, побудови системи морального та матеріального стимулювання, обґрунтування особливостей рівня оплати праці.

Трудова діяльність працівників загальноосвітніх навчальних закладів (вчителів) - це діяльність зумовлена функціями та завданнями закладу, спрямована на створення, удосконалення, розробку, передачу інтелектуальних  ресурсів в процесі навчання від вчителя-учневі з метою отримання духовного та соціального ефекту.

Фактично трудова діяльність працівників загальноосвітніх навчальних закладів (вчителів) є нічим іншим, як створенням та нарощенням людського капіталу внаслідок чого суспільство отримує інтегральний соціальний ефект.

Список використаної літератури:

•1.      Єременко В. Історія економічної науки (короткий огляд нової ери): Науково-навчальне видання.-К.:Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2002,-553с.

•2.      Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки.- К.: «Знання»,КОО,2001.-254с.

•3.      Любар О.О. Історія української школи і педагогіки/ Любар О.О., Стельмахович М.Г, Федоренко Д.Т. [Навч.посібник] - Київ: «Знання»; 2003.- 450с.

•4.      Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник.-К.: КНЕУ, 2002.-337с.

•5.      Новіков В.Н. Совершенствование экономического механизма в непроизводственной сферы (вопросы теория и практика) К: наукова думка,1986.-198с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>