XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жеребко І.С., Солодка О.С. СТАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ – СТРАТЕГІЯ МАЙБУТНЬОГО ДЕРЖАВИ

Жеребко І. С., Солодка О.С.

Національний технічний університет України «КПІ»

СТАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ - СТРАТЕГІЯ МАЙБУТНЬОГО ДЕРЖАВИ

В сучасних умовах нестабільності та глобалізації Україна опинилась в ситуації, основними рисами якої є нестійкість політичної системи та криза державної влади. Постає нагальна необхідність стабільного апарату держави та механізму державного управління, перший з яких, в свою чергу, повинен бути забезпечений кваліфікованими спеціалістами, фахівцями високого рангу. Ефективне виконання державних функцій потребує значного професіоналізму, тому необхідно приділяти значну увагу проблемі підготовки, перепідготовки та підвищення рівня професійності державних службовців.

Державний службовець - це той, хто займає посаду в державних органах та їх апараті з практичного виконання завдань і функцій держави та отримує заробітну плату за рахунок державних коштів [2]. Саме з рівнем професіоналізму та компетенції державних службовців пов'язана можливість швидко та ефективно вирішувати будь-які питання стосовно функціонування органів державної влади та державної служби загалом.

Державна влада в країні, беручи до уваги світовий досвід, в ідеалі, повинна складатися з представників еліти, які отримали у спадок найякіснішу систему освіти (зараз на жаль відійшла в минуле), оскільки в українському суспільстві давно вже сформовано замовлення на нових, кваліфікованих, ефективних та здатних швидко пристосовуватись до швидкозмінної ситуації в державі, державних службовців. Саме інтелігенція є тим джерелом професійних кадрів, є тією рушійною силою, яка зуміє вивести Україну з хаосу і дасть можливість прогресивного розвитку.

Ось чому, впроваджуючи адміністративну реформу стосовно професійного навчання державних службовців, необхідно робити наголос саме на навчання і підготовку національної управлінської еліти.

Професійна підготовка державних службовців - це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній службі, а також навчання в аспірантурі, докторантурі Української Академії державного управління при Президентові України, інших навчальних закладах або наукових установах за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління»; навчання за програмами функціональної спеціалізації «Державна служба», здобуття вищої освіти за спеціальностями інших галузей, спрямованих на діяльність у певній сфері державного управління [1].

Загальні вимоги до професійного навчання державного службовця наступні: засвоєння основних елементів теорії державного управління; володіння вміннями, необхідними для виконання службових обов'язків; вміння розробляти проекти нормативно-правових актів та запроваджувати їх на практиці; здатність забезпечувати інноваційність діяльності; готовність сприяти та забезпечувати діяльність щодо розвитку всіх сфер життєдіяльності людини (економічної, соціальної, духовної, політичної); володіння знаннями та вміннями, необхідними для забезпечення виконання завдань і функцій держави в конкретній галузі чи сфері діяльності [2].

Професійне навчання зорієнтоване на систематичне зростання знань, навичок, умінь працівників державної служби. Професійна підготовка службовців, які займатимуть посади вищих категорій (управлінської еліти), відноситься до компетенції  Українською Академією державного управління при Президентові України, яка була створена відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1995 року «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» і нині є головним державним вищим навчальним закладом в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Окрім цього, на сьогоднішній день в освітньому просторі Україні існує система спеціальних загальнонаціональних навчальних закладів, які готують кваліфікованих молодих фахівців за спеціальністю «державне служба». Перелік ВНЗ, які отримали право на професійну підготовку державних службовців, був встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1995 року. До переліку увійшли: університети (Сімферопольський державний університет, Донецький державний технічний університет, Національний політехнічний університет, Львівський національний університет ім. Франка та ін.), академії, регіональні інститути державного управління Української Академії державного управління при Президентові України (Дніпропетровський, Львівський, Харківський, Одеський), інститути та інші ВНЗ.

Програма навчання державних службовців має включати ряд загальних нормативних дисциплін, обов`язкових для вивчення. До курсу навчання необхідно включити технологію державного управління, практичні аспекти щодо реалізації завдань і виконання функцій держави, шляхи та методи розроблення та впровадження соціальної та економічної політики тощо.

Система професійної підготовки державних службовців успішно розвиватиметься за умови зацікавленості держави у результатах їх діяльності.

Перспективним напрямом функціонування державної служби має стати підготовка нової генерації державних службовців. З цією метою необхідно запровадити управлінську підготовку в закладах середньої, вищої та післядипломної освіти та здійснити комплекс заходів з пошуку талановитої молоді для подальшого професійного навчання.

Державний службовець в сучасних умовах повинен бути креативним, самостійним, творчо підходити до прийняття рішень у межах, встановлених законом, а також готовим встати на захист прав і свобод людини і громадянина.

Стратегія професійного навчання державних службовців в Україні, яка сприятиме майбутньому розвитку держави, повинна носити комплексний системний характер. Щоб досягнути поставленого завдання необхідна співпраця вищих органів влади, міністерств, центральних та місцевих органів влади, Української Академії державного управління при Президентові України та інших навчальних закладів професійної підготовки державних службовців.

Якісна загальнонаціональна система професійного навчання державних службовців, вирішить питання підвищення ефективності діяльності, професіоналізму та компетентності в роботі усього механізму держави.

Необхідно зробити переорієнтацію від переважно масового навчання управлінських кадрів до максимально індивідуального підходу до підготовки керівної еліти, здатної здійснювати суспільні реформи. Навчання кадрів для державного управління повинно базуватися на відповідних державних освітніх стандартах з урахуванням світового досвіду.

Література:

•1.     Ківалов С.В., Біла Л.Р. Державна служба в Україні:. Підручник. -Одеса: Юридична література, 2003 р.

•2.     Оболенський О. Ю. Державна служба: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. -344 с.

 

zherebulka.smile@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>