XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жмура Ю. О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

студентка 6 курсу, Жмура Ю. О.

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля,

Краснодонський факультет інженерії та менеджменту

м. Краснодон, Україна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

На сьогодні головним питанням, з яким стикаються підприємства і організації, - є ефективне управління змінами. В умовах динамічного ринку організації, щоб вижити, повинні швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Нерідко складність і швидкість змін перевіряють на ділі здатність менеджерів і працівників пристосовуватися до ситуації. Якщо в організації не виходить провести необхідні зміни, то їй доводиться платити за це дуже високу ціну.

Відкритий і динамічний характер організації, суперечливість цілей і діяльності її окремих підсистем народжує постійні потреби в змінах, в іншому випадку її здатність до виживання в динамічній обстановці ставиться під загрозу. Вимоги до змін надходять як зсередини компанії у вигляді потреб та очікувань працівників, так і ззовні у вигляді зростаючої конкуренції, технологічних інновацій, нового законодавства, тиску соціальних факторів.

Змінити - це значить зробити іншим, змінити що-небудь старе, внести поправки в існуюче.

Зміни в організації передбачають зміну однієї або більше внутрішніх перемінних в цілях організації, структурі, задачах, технології і людському факторі [2]. Проводячи зміни в організації керівник повинен пам'ятати, що всі перемінні взаємопов'язані.

Необхідність успішного здійснення змін очевидна. Дуже важливі "невеликі" зміни, які проходять постійно, - зміни в методах роботи, в рутинних канцелярських процедурах, розміщенні машини або столу, призначеннях керівників і назвах посад. Можливо, ці неістотні зміни і не мають великого значення для організації в цілому, але вони надзвичайно важливі для тих конкретних людей, кого вони безпосередньо стосуються. Але оскільки саме окремі особистості допомагають досягати мети організації, керівництво не може дозволити собі ігнорувати їхню потенційну реакцію на зміни [1].

Для успішного проведення змін в організації необхідно вміти управляти ними. Управління змінами направлено на роботу з людським фактором у бізнес-змінах. Незалежно від того, наскільки великий бізнес в якій сфері діяльності він існує, є ряд повторюваних, стандартних кроків, які забезпечують успішність роботи з тією стороною змін, яка пов'язана з людським фактором [2].

Необхідність управління змінами в організації пов'язана із невідповідністю процесу управління потребам, зумовлена середовищем її функціонування.

Отже, управління змінами може бути визначене як процес, інструменти та техніки, що застосовуються для ефективного управління людським фактором змін у бізнесі, з метою досягнення необхідних результатів, і здійснення успішних змін у соціальній інфраструктурі колективу [2].

Ефективне управління змінами є одним зі складних, але водночас необхідних завдань менеджменту. Таким чином, управління змінами на вітчизняних підприємствах більшою мірою орієнтоване не на вирішення існуючих проблем, а на використання наявних можливостей і переваг підприємства.

Управління змінами в організації включає три компоненти:

сукупність процесів та інструментів для управління змінами;

управлінська та лідерська компетентність на усіх рівнях організації, від супервізорів до старших виконавців;

стратегічний потенціал, що дає підприємству можливість бути гнучким, готовим до змін, чуйним до змін ринку [1].

Цілі управління змінами полягають у тому, щоб усі проекти досягали своїх цілей, людський капітал використовувався найкращим чином, а підприємство мало конкурентні переваги.

Конкретно управління процесом змін може дати підприємству, перш за все, це сукупні переваги управління змінами. Статистичні дослідження показують, що дійсно існує кореляція між застосуванням управління змінами і поліпшенням результатів бізнесу [2].

Управління змінами допомагає уникнути таких негативних ефектів і чинників, як зниження продуктивності, активне і пасивне опір змінам, вимикання працівників з трудового процесу, тертя в колективі, професійне виснаження, звільнення працівників за власним бажанням, конфлікти в середовищі персоналу, повільне засвоєння змін, ухилення від роботи.

Сенс існування управління змінами - в тому, що всі зміни відбуваються на індивідуальному рівні, з кожним конкретним працівником, перш ніж відбутися з організацією взагалі.

Існує п'ять умовних груп тактик, які можуть становити елементи стратегії управління змінами в організації. Це тактики, пов'язані з лідерством, проектом, процесом, структурою та навичками [2].

Отже, для успішного управління змінами треба підходити до нього одночасно як до зміни і як до проекту, володіти організаційної та фінансовою підтримкою, і застосовувати цілісний, але багатогранний підхід.

Література:

•1. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.17.3. Управління змінами.

•2. Широкова  Г .  В.  Управление  организационными  изменениями  :  учеб .  пособ.  для  вузов /  Г .  В. Широкова .  -  СПб. : ИД  С.- Петерб.  гос.  ун- та, 2005. - 432  с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>