XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жосан А. М., д. е. н., Левицька І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

магістер Жосан А. М., д. е. н., проф., Левицька І. В.

Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ефективність інформаційних систем залежить від дотримання ряду вимог, що висуваються до них, а саме: функціональна повнота системи; достовірність інформації, складовими якої є релевантність, толерантність, репрезентативність; забезпечення надійного захисту інформації; цілісність; актуальність і надійність системи  

Для визначення місця тієї чи іншої ІС на ринку і коректного її зіставлення з іншими системами важливою є класифікація інформаційних систем, головним фактором в якій є показник впливу системи на бізнес підприємства. Як зазначалось у працях вітчизняних та закордонних авторів, види інформаційних систем залежать від сфери функціонування об′єкта, рівнів управління, видів процесів управління та ступеня його автоматизації.

Залежно від організаційних рівнів розрізняють чотири типи інформаційних систем: 

• експлуатаційного рівня - системи, що стежать за елементарними діями (операціями) на підприємстві;

• системи рівня знань допомагають інтегрувати нові знання в бізнесі і управляти потоком документів на підприємстві;

• системи рівня управління існують для підтримки прийняття рішень, здійснення адміністративних дій менеджерами середнього рівня;

• системи стратегічного рівня призначені приводити у відповідність зміни в умовах експлуатації з існуючою організаційною можливістю.

Поряд з наведеними вище виділяють інформаційні системи для керівників. Уперше цей термін ввели Рокарт і Трейсі,  які назвали інформаційну систему для керівника комп′ютерною системою, яка надає можливість легкого доступу до внутрішньої і зовнішньої інформації, важливої для досягнення успіху. Тобто така система є автоматизованою системою підтримки діяльності вищих управлінських рівнів підприємства. Американські вчені визначають інформаційні системи для керівників як один із видів управлінських інформаційних систем. А іншим видом є системи підтримки прийняття рішень, що використовуються в діяльності менеджерів середнього рівня яким для вирішення завдань потрібні більш конкретні дані. Отже, загальним терміном  для систем забезпечення діяльності будь-якого рівня управління  є управлінська інформаційна система.

З інтенсивним розвитком інформаційних технологій та необхідністю менеджерів приймати рішення в умовах невизначеності і ризику  з′являються нові можливості управлінських інформаційних систем, які знаходять застосування в бізнесі.

При всій значущості наукових розробок щодо теорії інформаційних систем необхідно відзначити відсутність адаптації її науково-теоретичних положень до сфери туризму. У зв′язку з цим, нами запропоновано основні завдання інформаційної системи управління,  пристосовані до туристичних підприємств (табл.1).

Слід зазначити, що в умовах конкуренції більша частина інформаційної системи управління розробляється для кожного туристичного підприємства окремо. Як зазначає І. Карпачов,  існують різні типи  інформаційних систем управління підприємством,   які знаходять своє практичне застосування:

   - локальні - призначені для автоматизації діяльності по одному-двох напрямах;

- фінансово-управлінські - мають великі функціональні можливості і характеризуються відсутністю модулів виробничих процесів;

- середні інтегровані системи - призначені для управління підприємствами виробничої сфери й інтегрованого планування виробничих процесів;

- крупні інтегровані системи - призначені для підвищення ефективності управління крупними підприємствами і корпораціями;

  Таблиця 1.

Основні завдання інформаційної системи управління туристичним підприємством

Рівні управління і підрозділи підприємства Завдання
Керівництво підприємства Забезпечення інформацією про фінансовий стан підприємства в поточний момент та підготовка прогнозу на майбутнє; контроль за роботою служб; координація робіт та ресурсів; надання оперативної інформації щодо позитивних та негативних тенденцій діяльності підприємства; формування  представлення про собівартість туристичного продукту по компонентах витрат
Фінансово-бухгалтерська служба Контроль за рухом засобів; реалізація облікової політики; оперативне визначення дебіторської і кредиторської заборгованості; контроль за виконанням договорів, планів, кошторисів; фінансовою дисципліною; відслідковування руху товарно-матеріальних потоків; оперативне отримання набору  документів фінансової звітності
Служба внутрішнього туризму Контроль за виконанням замовлень; реалізація процесу створення туристичного продукту; контроль за  реалізацією туристичного продукту; бронювання туристичного обслуговування; введення документів щодо  формування та реалізації туристичного продукту на внутрішньому ринку; оперативне визначення фактичної собівартості замовлень; комп′ютерне ведення контрактів; контроль за якістю обслуговування
Служба міжнародного туризму Контроль за виконанням замовлень; реалізація процесу створення туристичного продукту: бронювання туристичного обслуговування,  забезпечення туристів проїздними документами, оформлення страхових полісів, оформлення документів на виїзд, підготовка путівок (ваучерів), оформлення паспортно-візових формальностей; введення документів щодо  формування та реалізації туристичного продукту на міжнародному ринку; оперативне визначення фактичної собівартості замовлень; комп′ютерне ведення контрактів; контроль за якістю обслуговування; оптимізація транспортних маршрутів і способів транспортування
Служба маркетингу Забезпечення інформацією щодо визначення обсягу туристичного попиту, інформацією про партнерів - виробників туристичних послуг, про туристичний потенціал регіонів та туристичних центрів;  підготовка та укладання договорів (контрактів) про співробітництво з постачальниками та  реалізаторами туристичного продукту; забезпечення інформацією про конкурентів, щодо розподілу та збуту турпродукту, його просування на ринок;  введення статистики продажів; інформаційна підтримка політики цін і знижок

 

•-  конструктори - комерційний програмний засіб, комплекс програмних засобів або спеціалізоване середовище програмування для швидкого створення ділових додатків;

•-  спеціалізовані рішення - забезпечують отримання корпоративної консолідованої звітності, планування, бюджетування, аналіз даних за технологією OLAP (on-line analytical processing - багатомірного оперативного аналізу даних для підтримки прийняття рішень).

Інформаційна система включає певний набір компонентів незалежно від сфери застосування це: функціональні, організаційні компоненти та компоненти системи обробки даних.

Функціональні компоненти реалізуються через систему функцій управління, тобто через взаємозв′язок конкретних видів  управлінських робіт. Оскільки функції - це відносно  самостійні ланки управлінських робіт, у  межах функціональних компонентів інформаційних систем виділяють функціональні підсистеми, які різняться за сферами діяльності і залежать від предметної області інформаційних систем. Реалізація специфічних особливостей функціональних підсистем здійснюється на практиці через функціональні завдання, для реалізації яких, у свою чергу, застосовуються різноманітні моделі та алгоритми. Вибір функціональних завдань є одним із найважливіших елементів створення інформаційних систем.

Системи обробки даних (СОД) призначені для інформаційного обслуговування спеціалістів різних рівнів управління підприємством, які приймають управлінські рішення. Компоненти СОД містять такі види забезпечення: інформаційне - від якого залежить  якість і достовірність управлінських рішень; програмне - забезпечує створення та експлуатацію систем обробки даних засобами обчислювальної техніки; технічне - застосовується для функціонування СОД; правове - регламентує створення і функціонування інформаційних систем; лінгвістичне - забезпечує взаємодію користувача й обчислювальної техніки.

Місце і значимість персоналу у створенні і функціонуванні інформаційних систем виявляється через організаційні компоненти. Впровадження інформаційних систем на підприємстві спричиняє зміни в організаційній структурі управління, а отже, і в штатному розписі та посадових інструкціях. Ці зміни повинні враховувати не тільки створення  інформаційних систем та їх впровадження, але і  стратегію діяльності підприємства в цілому та функції, які воно реалізує в межах даної стратегії.

Таким чином, інформаційні системи на підприємстві створюються з метою забезпечення стабільності, виключення дублювання дій, забезпечення ефективного і якісного виконання завдань. Вони надають певні переваги перед конкурентами, автоматизуючи  операції у середині системи і покращуючи якість та продажі кінцевого продукту (послуги).

Література:

1.  Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4.02.98 № 75/98-вр.

2. Гребешков А.Ю. Стандарты и технологии управления сетями связи. - М.: Эко-Трендз, 2003. - 288 с.

3. Задорожна Н.Т. Аналіз стану та тенденції розвитку інформаційних технологій підтримки діяльності органів державного управління //Проблеми програмування, - 2001. - №3-4.- С.125-1383.

 4. Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления предприятием с использованием информационных технологий. - М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2003.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>