XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жук Н.І. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ КАДРІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Жук Неоніла Ігорівна

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ КАДРІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Підвищення ефективності соціально-економічного розвитку машинобудівної промисловості в посткризових умовах та визначення людського фактору як основи цього розвитку, зумовлює наявність тісного зв'язку між активізацією інноваційної діяльності та підвищенням якості кадрового потенціалу.

Як свідчать результати досліджень [3 - 5], сьогодні в діяльності машинобудівного комплексу України роль людського фактору в контексті інноваційного розвитку недооцінюється, на що вказують незадовільні тенденції використання кадрового та науково-технічного потенціалу. Причинами цього, на нашу думку, є недостатнє інвестування коштів у підвищення кваліфікації працівників, їхнього навчання та мотивування створення та впровадження новацій у діяльність підприємств.

Рівень інноваційної активності промислових підприємств в Україні у 2009 р. залишався низьким і становив 12,8 % або 1411 підприємств. Розмір частки підприємств машинобудування за кількістю впроваджених технологічних процесів у загальній кількості цих процесів у промисловості в середньому становив 64,5 % за 2004 - 2009 рр. Середній розмір частки підприємств високотехнологічної галузі промисловості (у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування) у впровадженні нових технологічних процесів був на рівні 10,4 % і в період 2004 - 2009 рр. зазнав скорочення.

Основними проблемами підвищення інноваційної активності промислових підприємств України є дефіцит коштів на придбання новітніх технологій, застаріле обладнання, брак фахівців, які б мали досвід і спеціальні навички, необхідні для впровадження інновацій на виробництві та реалізації інноваційної продукції [3, с. 24; 28 - 29].Від рівня кваліфікації працівників, їхнього сприйняття змін залежить інноваційна активність підприємства. Тому, необхідність та доцільність інвестування коштів в людський капітал є базою кадрової політики сучасного підприємства.Реалії сьогодення свідчать, що підприємства, вирішуючи питання кадрового забезпечення виробництва відповідно до своїх потреб, повинні покладатися на власні сили. Так, за даними Держкомстату України [1, 2], на підприємствах переробної промисловості, до якої відноситься і машинобудування, у 2010 році здобули нову професію 100,6 тис. осіб, що на 7,2 тис. більше, ніж у 2009 році і на 51,7 тис. осіб менше порівняно з 2007 роком. Також у 2010 році підвищили свою кваліфікацію 253,7 тис. осіб - це на 30,1 тис. осіб більше порівняно з 2009 роком, та на 64,3 тис. менше порівняно з 2007.

Серед головних причин, що стримують розвиток професійного навчання персоналу, - низька відповідальність роботодавців за рівень професіоналізму та кваліфікації працівників, небажання витрачати на це кошти, економічна неспроможність значної кількості підприємств забезпечувати підвищення кваліфікації персоналу відповідно до потреб сучасного виробництва, відсутність державної підтримки роботодавців.

Відповідно до результатів анкетування підприємств, проведеного НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці, основними причинами, які стримують інвестування роботодавцями коштів у професійне навчання працівників є:

•- відсутність достатніх коштів - відзначили 38,8 % респондентів;

•- пріоритетність залучення висококваліфікованих працівників зі сторони - 38,8 %;

•- ризик втрати коштів, витрачених на професійне навчання працівників, унаслідок плинності кадрів, переманювання висококваліфікованих працівників конкурентами - 32,6 %;

•- необхідність економії коштів в умовах загострення конкуренції на ринку праці - 24,7 %;

•- недостатня зацікавленість працівників у підвищенні свого професійного рівня - 20,2 % [4, с. 70].

Отже, інноваційний розвиток машинобудівної промисловості України вимагає інвестицій не тільки в основний капітал, а й в кадровий потенціал. Тому, видатки на професійне навчання, покращення умов праці та соціальний захист слід розглядати не просто як витрати, а як соціальні інвестиції. Та увагу слід зосередити на заохоченні особистого розвитку працівників, посиленню їх ролі в управлінні підприємством та розширенню можливостей щодо застосування своїх здібностей і навиків на практиці.

Література:

•1.     Праця України 2009 : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держкомстат України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

•2.     Праця України 2010 : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держкомстат України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

•3.     Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення / [Собкевич О. В., Сухоруков А. І., Савенко В. Г. та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2010. - 48 с.

•4.     Синенко Н. Стан професійного навчання кадрів на виробництві / Синенко Н. // Довідник кадровика. - 2010. - № 9 (99). - С. 68 - 79.

•5.     Шляхи активізації використання інтелектуальних та науково-технічних ресурсів у виробничих процесах промисловості України. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/516/.

e-mail: nelya.zhuk@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>