XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жукова Т.В. НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Жукова Т.В., викладач англійської мови
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет, кафедра іноземних мов

НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Розвиток міжнародних зв’язків України у галузях економіки, господарства, культури, науки, інтеграція з європейськими країнами, вибір Україною курсу на входження в європейський економічний та освітній простір зумовлює соціальне замовлення суспільства на підготовку кваліфікованих фахівців, які повинні володіти навичками та вміннями професійного іншомовного спілкування у всіх сферах діяльності. Зважаючи на це, великого значення в системі нашої освіти набуває навчання студентів вищих навчальних закладів фахової лексики, оскільки відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускники ВНЗ мають володіти вміннями вільно висловлюватися іноземною мовою у процесі досягання ними соціальних, академічних і професійних цілей.
Навчання іншомовної фахової лексики студентів економічних спеціальностей виступає необхідним складником у досягненні головної мети навчання іноземної мови – оволодіння англійською мовою як засобом фахового спілкування.
На основі аналізу міжнародних досліджень, досвіду роботи над фаховою лексикою виявлені найбільш раціональні прийоми, розроблені ефективні вправи для засвоєння та активізації лексичних одиниць. Лексичні вправи повинні охоплювати всі сторони слова – його форму, значення, вживання, а також особливості слів, труднощі, які можуть виникати під час розпізнавання слів у текстах, усному мовленні.
При роботі з фаховою лексикою слід приділяти увагу введенню вправ на вживання нових мовних одиниць у певних мікро контекстах та макро контекстах (наприклад, прогнозування можливого контексту для нового слова), вправ, які стимулюють зміцнення синтаксичних асоціативних зв’язків, що сприяють більш вільній інтеграції цих елементів у мовлення (наприклад, утворення найбільшого ряду словосполучень із новим словом). У процесі мовлення студенти вживають ті лексичні одиниці, що більш підкріплені асоціативними зв’язками у індивідуальній системі організації знань. Тому одні лексичні одиниці засвоюються більш ефективно ніж інші.
Система вправ для засвоєння фахової лексики студентами-економістами повинна бути послідовною, будуватися з урахуванням зростання мовних та операційних труднощів процесу навчання, бути раціонально організованою і включати серію вправ, враховувати повторність і циклічність навчального матеріалу, включати контроль до системи вправ.
Для створення системи вправ перш за все слід визначити типи і види вправ. За критерієм комунікативності виділяються такі види вправ: некомунікативні або мовні, умовно-комунікативні або умовно-мовленнєві (тренувальні вправи для формування навичок говоріння) і комунікативні або мовленнєві (формують уміння в говорінні). Перевага надається ситуативно обумовленим вправам, що дозволяють максимально приблизити процес навчального спілкування до реального.
При навчанні студентів-економістів фахової лексики необхідно ознайомитись з принципами створення термінів як лексичних одиниць, які мають свою специфіку, - нормативність, моносемантичність, дефінітивність, стилістичну нейтральність тощо. При роботі з термінами слід брати до уваги його основні ознаки: спеціалізований характер значення, приналежність до певної термінологічної системи, точне співвідношення з поняттям.
Однозначність терміну та точність поняття, що їм виражається, є особливістю, що відрізняє його від інших слів.
Це слід ураховувати при роботі над фаховою лексикою.
Література:
1. http:|//www.teachingenglish.org.uk/
2. http:|//www.teachingenglish.org.uk/think/resources/shtml


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>