XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жуковська Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Жуковська Наталія Миколаївна

Вчитель Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер»

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Учень - це не посудина, яку треба наповнити,

а факел, який треба запалити.

Паскаль

Випускник сучасної школи, аби бути успішним у житті, повинен уміти самостійно працювати з великим обсягом інформації, критично і творчо мислити, бути комунікабельним. Тому метою кафедри «Словесність» ліцею №171 «Лідер» стає не окреслення кола знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей, виявлення інтересів, нахилів, пріоритетів учнів і надання можливостей їх реалізації. Протягом останніх років підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання української мови та літератури, світової літератури, посилилась увага до виховної та розвиваючої функції навчання, до пошуку ефективних форм та методів. Кафедра виконує роль науково-методичної лабораторії, де реалізується науково-дослідницька робота як ліцеїстів, так і педагогів. Неодноразово наші вихованці посідали призові місця в шкільному захисті проектів. Особливо хочеться відмітити Птуху Ганну з її роботою про творчість Вітезслава Незвала (з власними перекладами його віршів) та Шиленко Ладу - «Еволюція мандруючого сюжету про ворону і лисицю». Цьому допомагає використання комп'ютерних технологій.

Широке запровадження комп'ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів, тому що комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери  повсякденної діяльності суспільства. Використання мультимедійних технологій на уроках світової літератури сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, їх застосування дозволяє зробити урок більш наочним і цікавим, покращити якість навчання.

В своїй роботі ми використовуємо презентації, які залежать від потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі  середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій виділимо такі їх види:

- інформаційні технології;

- електронні підручники;

- окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

- розроблені авторські уроки .

У класах, де використовувалися  мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначався такими перевагами: краще сприймався матеріал учнями, зростала їх зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим  більше зацікавити), відбувалася індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочувалися види роботи, що стомлювали учня, використовувалися різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, уможливлювалося динамічне подання матеріалу, забезпечуються умови для формування самооцінки учня  та його для самостійної роботи. Крім того, під час карантину відбувалося дистанційне навчання.

Запам'ятовування інформації відбувається таким чином: якщо сприймається лише слухова інформація, то засвоюється 20% матеріалу; якщо інформація отримується лише за допомогою зору, то запам'ятовується до 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інформації людина спроможна швидко засвоїти до 60% отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках. Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення світової літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на  ефективність навчально-виховного процесу:

-  зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

- полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

- запам'ятовування навчального матеріалу на значний період;

- збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

- скорочення часу на розкриття проблеми.

Зокрема, створено низку авторських уроків.  Значну частину становлять презентації, присвячені життю та творчому шляху письменників. Застосовуємо у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмовими текстами, наприклад, "Тарас Бульба" за повістю М.Гоголя, "Стріли Робін Гуда" за народними баладами, "Злочин і кара" за Ф.Достоєвським та інші.

Використовуємо також записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад, про Олександра Пушкіна, Роберта Бернса, Вільяма Шекспіра, Волта Вітмена та багатьох інших.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи.   Іноді створюємо презентації разом з учнями, пояснюючи, який результат є очікуваним, але обов'язково враховуємо їхню думку.

На допомогу можуть прийти засоби Power Point (складової Microsoft Office).

Створення власних презентацій привабить увагу учнів, дозволить їм створити свої, індивідуальні асоціації відповідності інформації тому  ілюстративному  матеріалу, який ви підібрали - це дає можливість диференціювати підбір матеріалу відповідно до потреб конкретної групи дітей.

Крім того, це дозволяє пристосувати темп подачі матеріалу до потреб аудиторії безпосередньо у процесі демонстрації і залишити час для можливих пояснень та уточнювань, чого не дозволяє, наприклад, перегляд фільму.

Якщо презентація вже створена, можна використовувати її будь-коли та додавати чи виправляти її.

Оскільки ви не залежите від автора, як це відбувається у випадку використання готових програм для вивчення мови, ви зможете  створити таку презентацію, яка відповідає саме вашим вимогам, потребам учнів та стилю подачі матеріалу.

Створивши власну презентацію, яка відповідає програмовим вимогам саме цього класу, ви можете надати її у користування учням для самостійного опрацювання вдома, адже не секрет, що комп'ютерних програм, орієнтованих  на прийняту у школі систему роботи практично не існує - в більшості випадків вони створені відповідно до авторських методик і є не дуже зручними для застосування в процесі уроку.

Роль і місце учнівських презентацій сьогодні ще недостатньо вивчено і тому дидактичні можливості мультимедійних презентацій як потужного засобу навчання та розвитку учнів недооцінені і саме тому часто неправильно використовуються педагогами у навчальному процесі.

Які можуть бути типові помилки ?   По-перше,    викладення в презентації теорії з підручника чи посібника (енциклопедії тощо). Це є недоцільним, оскільки забагато тексту не сприймається, для читання і осмислення його необхідно багато часу.

По-друге, використовується текстовий матеріал, що не відповідає віку учнів. Інколи не відображається гіпотеза, хід дослідження і висновки. Тому висновки носять загальний характер, не стосуються конкретного дослідження.

Перевантаженість презентацій ілюстративним матеріалом заважає розумінню основного.

Перевантаженість анімаційними ефектами (різноманітна зміна слайдів, більшість елементів крутиться, виїжджає, вилітає тощо ускладнює сприйняття, а не акцентує увагу на головному матеріалі та не полегшує запам'ятовування.

Таким чином, використання мультимедійних технологій узагальнює не тільки абстрактне мислення в поняттях, але і наочні уявлення, особливо, якщо вони протиставлені один одному, тобто спонукають учнів на порівняння, ілюструють якусь закономірність, тощо.

Але їх психологічна природа і цінність не вичерпуються можливістю побачити загальний закон за чуттєво-наочним предметом або явищем, які виразно його репрезентують. Само собою зрозуміло, що ця особливість значно посилюється, якщо супроводжується аналітичним поясненням, доречним узагальненням, формулюванням правила.

Література:

1.Бахтина О.И.  Информатизация гуманитарного образования // Педагогика. - 1990. - №1.

2. Жуковська, Н. Мультимедійні технології на допомогу вчителю літератури / Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - К. : Фенікс. - 2004 г. N 2 С.51-53.

3.  Інформаційні технології в навчанні. - К.: Видавнича група BHV, 2006.

4. Освітні технології: Навчально-методичний посібник /  О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.;  за заг. ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. 

5. Психологічний довідник учителя: в 4 кн., кн. 3.: [упор. В. Андрієвська; наук. ред. С. Максименко]. - К.: Главник, 2005. - 96 с. (серія «Психол. інструментарій»).

6. Шуляр В.І. Модель підготовки компетентного випускника-читача загальноосвітнього навчального закладу (літературний компонент освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної освіти): [науково-методичний посібник]- Миколаїв: МОІППО, 2009. - 75 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>