XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жура О.А. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Жура Олена Анатоліївна, психолог, викладач

 Первомайського індустріально-педагогічного технікуму

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Однією з найважливіших задач сучасної освіти в начальних закладах І - ІІ рівнів акредитації є формування і розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Важливими складовими даного процесу є творчі здібності, які розглядають в двох аспектах: процесуальному і потенційному. У процесуальному аспекті формується здатність людини до виконання певних дій, наявність у неї відповідних навичок і вмінь, що передують досвіду. У потенційному аспекті важлива увага повинна приділятися формуванню переважно мотиваційних якостей (наявності бажання виконувати відповідну дію) і особистісних якостей (впевненість у собі, у своїх педагогічних здібностях), необхідна наявність певного рівня емоційної саморегуляції.

Досліджуючи процес становлення, розвитку і формування творчого потенціалу особистості фахівця, ми можемо виділити такі фактори, які суттєво впливають на особистість і відіграють значну роль у тих змінах, що відбуваються з нею.

Це мотивація діяльності і пізнавальна активність - тільки та людина достойна займатися педагогічною діяльністю, яка постійно опановує нові знання і прагне використовувати їх у практичній діяльності. Здатність до критичного аналізу - саме за умов постійної саморефлексії, загального і професійного аналізу діяльності майбутній педагог може розвивати і збагачувати свій потенціал, шліфувати свою майстерність. Самооцінка - є одним з найважливіших показників професійної успішності, бо тільки за умови адекватної самооцінки молодий спеціаліст зможе працювати за моделлю «рівний - рівному» і здійснювати виховний вплив на учнів. Дисциплінованість - тільки вимагаючи постійно від себе дотримання певних правил і норм, педагог  зможе навчити своїх учнів дотримуватися тих вимог, що висуває професія, і познайомить їх з умовами життя людини в суспільстві, навчить не пасувати перед проблемами і труднощами, а успішно вирішувати їх, що є запорукою успіху і самореалізації молодої людини в сучасному суспільстві. Важливим фактором можна назвати цілеспрямованість. Уміння ставити перед собою значні цілі, поетапно розв'язувати задачі, досягаючи практичних результатів, допомагає фахівцю бачити перспективу власного інтелектуального і професійного вдосконалення і спланувати розвиток своїх вихованців, чітко визначивши, що, як і за допомогою яких засобів він хоче їм дати, чому навчити, як виховати. Високі естетичні, морально-етичні, загальнолюдські цінності характеризують особистість майбутнього педагога  як еталон, зразок, на який можуть орієнтуватися учні, працюючи над розвитком власної особистості. Толерантність, вміння не тільки висловлювати власну думку, але й з повагою поставитися до думки іншого - одна з характеристик самодостатньої особистості, яка є достойним членом суспільства і може гідно себе поводити з іншими людьми. Гнучкість мислення допомагає знайти вихід з будь-якої ситуації, практично використати той власний досвід, який буде доцільним при вирішенні даної проблеми. Образність мислення не тільки дає можливість створювати щось принципово нове, але й допомагає шукати нестандартні підходи і нетривіальні шляхи вирішення будь-яких завдань. Впевненість у собі допомагає людині, яка безпосередньо займається педагогічною діяльністю, реалізувати свій професійний потенціал і в певній мірі впливати на  своїх учнів. Оптимізм допомагає в найскладніших педагогічних ситуаціях не втрачати віри в кінцевий результат і робити все, щоб в повній мірі вжити ефективних заходів, результативність яких може проявитися й через досить тривалий час. Здатність правильно визначати проблему, шукати оптимальні шляхи щодо її вирішення допоможуть молодому педагогу  відчути, що педагогічна діяльність - досить тернистий шлях і впевнено по цьому може крокувати лише той, хто не опускає руки перед труднощами.

Отже, усвідомлення даних факторів, розвиток і вдосконалення особистості за цими напрямками сприяє формуванню всебічно розвинутого фахівця, здатного до самовдосконалення, творчого вирішення проблем і практичної реалізації своїх знань та здібностей у педагогічній діяльності.

Ушинський писав: "Учитель живе доти, доки вчиться, як тільки він перестає вчитися, в ньому вмирає вчитель". Отже, кожен педагог,  прагнучи досягти професійної досконалості, повинен виробляти професійні вміння, оволодівати сучасним інструментарієм навчання і виховання особистості, а для цього він повинен постійно вдосконалювати і поповнювати той багаж знань, який отримає в навчальному закладі.

Професіоналізм і майстерність тільки тоді стануть постійними його супутниками, коли він спрямовує свою діяльність на гармонійний розвиток, постійно працює над удосконаленням своїх здібностей, інтелекту, пам'яті, мовлення, набуває практичних навичок у розгляданні і аналізі проблем з різних точок зору, наполегливо працює над виробленням власного стилю діяльності, розвиває ініціативність, поліпшує і збагачує свій креативний потенціал - все це сприяє успішній самореалізації особистості.

Мета навчання на сучасному розвитку суспільства полягає в тому, щоб навчити людину розвиватися далі без допомоги учителя і зайняти достойне місце в сучасному житті.

 

Література:

1.В.А.Семиченко. Психологія педагогічної діяльності. - К.: Вища шк.., 2004. 335с.

2.Настільна книга педагога/ Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. - Х.: Вид. група «Основа», 2006. - 352с.

3.Педагогіка вищої школи/ За ред.. З.Н.Курлянд. - К.: Знання, 2007. - 495с.

 

e-mаil: elena61212@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>