XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Золотаревський А. В. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ІНТЕРНЕТ - ПРОВАЙДИНГУ

Золотаревський Андрій Вікторович

 Європейський університет

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ІНТЕРНЕТ -ПРОВАЙДИНГУ

В умовах ринкових відносин та глобалізації суспільство як ніколи раніше потребує чіткої та зрозумілої концепції розвитку. Адже головна риса ринкової парадигми це - конкурентоспроможність, - перевершення розвитку конкурента - організації, соціуму чи державного об'єднання. Спільнота, що не має власної парадигми розвитку (програми) приречена розвиватися в кращому випадку за сторонніми вказівками, а в гіршому, на цілковитий хаос. Саме тому слід активно формувати, випробовувати, впроваджувати, та вдосконалювати нові ефективніші ідеї та концепції розвитку суспільства. Також всесвітньою стала практика  відбракування концепцій та стратегій, впровадження котрих не забезпечує стандартів та пануючого тренду розвитку. Так поступово створюються ідеї розвитку більш адекватні вимогам часу. Адже втративши темп розвитку, спільнота, суспільство, нація чи країна втрачає власну конкурентоспроможність й перетворюється на матеріал для розвитку своїх конкурентів [1.73].

         Грамотна розробка стратегії розвитку організації є запорукою вірного бачення керівництвом необхідних дій на шляху досягнення поставленої мети. Якість розробки стратегії обумовлює подальший процес розвитку як адекватний місії, меті та задачам баланс між внутрішнім та зовнішнім середовищем самого підприємства. Запорукою якості стратегії є її стійкість та надійність, що підвищують опосередкованим чином конкурентоспроможність всієї організації в цілому.

Група вітчизняних вчених запропонувала розглядати стратегічне управління як управління конкурентними перевагами [2. 173]. Під конкурентними перевагами слід розуміти обставини становища фірми на ринку, що дозволяють їй долати сили конкуренції та привертати покупців. Конкурентні переваги можуть мати різноманітні форми в залежності від специфіки галузі, товару та ринка. При визначені конкурентних переваг важливо орієнтуватися на запроси споживачів та пересвідчитися у тому, що ці переваги сприймаються споживачем як такі [2. c.176].

Відмітимо, що конкурентні переваги не є вічними, вони завойовуються та утримуються тільки при постійному удосконаленні всіх сфер діяльності, що є важким та, почасти, дорогим процесом. Можливості збереження конкурентних переваг залежать від ряду факторів. Але, на думку автора, запропонована споживачеві послуга має розглядатися як єдиний набір конкурентних переваг. У випадку провайдерів, це взаємопов'язаний конструкт, що торкається трьох сфер задіяних у сприйнятті споживачем провайдингової послуги. А саме - технічна якість наданої послуги, сервіс та супутні послуги та ціноутворення. Кожна складова кожної сфери має окремий зв'язок зі складовими інших сфер і саме ці взаємозв'язки створюють комплексний вплив на оцінку споживача, як визнання, інколи на несвідомому рівні, переваги пропозиції.

Центральним елементом системи, за нашою думкою, є технічна якість надання послуг, адже вона кожною своєю складовою впливає на всі взаємозв'язки в системі конкурентоспроможності підприємства. Кроки підприємства у напрямку підвищення технічної якості надаваної послуги, в умовах конкурентного середовища мають регулярний характер, адже у випадку нерегулярності таких заходів, конкуренти захоплять раніше вже опрацьований та залучений загал споживачів. Тому кожен провайдер, з метою запобігання за старінню власної пропозиції, має проводити адресну обробку вже  залучених споживачів та регулярно покращувати основні показники на основі коефіцієнту конкурентоспроможності послуг саме для підприємств провайдингової сфери та коефіцієнту якості наданої провайдерської послуги.

Технічна якість наданої послуги має вирішальне значення для формування ціни дану послугу та відповідно до сприйняття пропозиції споживачем як привабливої, а відтак, до її конкурентоспроможності. Сервіс позірно не має суттєвого значення, проте саме він відіграє головну роль на ключовому етапі просування провайдингової пропозиції - саме сервіс створює остаточне позитивне враження на споживача, що наштовхує його на рішення про вибір конкретної провайдингової пропозиції. І, відповідно, пост продажний сервіс виступає фактором утримання охопленої послугами компанії аудиторії.

Цінова складова в структурі моделі взаємозв'язку елементів конкурентоспроможності пропозицій підприємств сфери Інтернет-провайдингу на даному етапі розвитку технологій зв'язку не є ключовою. Тарифи підприємств-провайдерів залишаються збалансованими по регіонам та за рівнями якості. Ціни всіх провайдерів на послугу доступу до глобальної мережі Інтернет залишатимуться однаковими до тих пір поки підприємство не відшукає можливість знизити собівартість послуги шляхом впливу на якість технічної чи організаційної інфраструктури.

Головним критерієм якості провайдингової послуги є пропускна здатність каналів доступу. З 18 червня 2007 року компанія «Lucky.Net» надала своїм користувачам можливість безпосереднього підключення до точки обміну трафіком UA-IX на новій швидкості. Тепер пропускна здатність каналу становить 1 Гбіт/с, що в 10 разів перевищує швидкість інших провідних провайдерів. Підключення до мережі обміну трафіком дає можливість значного скорочення витрат на провайдингові послуги, адже до розподільчої лінії можна підключити мінімум в 10 разів більшу кількість робочих станцій без втрати якості з'єднання з сервером [3. c.12].

Для керівництва підприємства-провайдера, що розробляє стратегію розвитку, доцільно застосовувати спеціальну статистико-аналітичну систему індексів та механізм їх використання на планувальному етапі управління. Специфіка досліджуваного об'єкту надає можливість конкретизувати основні детермінанти, що складають конкурентоспроможність діяльності фірм Інтернет-провайдерів, й таким чином, чітко визначити індекс конкурентоспроможності не тільки послуг Інтернет-провайдингу, що надають підприємства, але й конкурентоспроможність стратегії кожної з них. Враховуючи три основних параметри, ціна, обсяг, якість, що за сучасних умов обумовлюють структурну архітектоніку наданої послуги будь-який дослідник зможе з математичною чіткістю визначити індекс конкурентної привабливості провайдингової пропозиції.

Ік   image00264.png                                                                                  (1)

де Ік - індекс конкурентоспроможності;

Р - ціна наданої послуги;

V - обсяг наданої послуги;

Iя - індекс якості.

Індекс якості в даному випадку можливо розрахувати, виходячи з того, що критерієм якості є пропускна здатність (інколи її називають швидкісна здатність) каналу зв'язку. „Укртелеком" надає кожному провайдерові лінії з фіксованим ступенем передачі інформації. Але кожен провайдер, в залежності від кількості орендованих каналів та потужності сервера, самостійно конфігурує співвідношення технічної та фактичної швидкостей в сторону заниження швидкості з причин економічного або технічного характеру. Для охоплення якомога більшої кількості користувачів, провайдер орієнтується на найповільнішу передачу даних в потоці, для прискорення всього потоку в цілому, провайдер розподіляє користувачів за їх швидкісними можливостями й структурує потік таким чином, щоб розтягнути лаг як в абсолютному часі, так й по різних каналах, тобто створює швидкісні й повільні потоки. Причини технічного характеру визначаються технічною озброєністю фірми Інтернет-провайдера, та що не менш важливо, технічною грамотністю персоналу. Таким чином, індекс якості розраховується за формулою (2)

                                                                        Iя = image00320.png                                                        (2)

Де vт - технічна пропускна здатність каналів зв'язку,

vф - фактична пропускна здатність каналів зв'язку.

Підприємства провайдингової галузі не мають чітко визначеної стратегії розвитку. Запропонований коефіцієнт конкурентоспроможності провайдингової пропозиції дозволяє чільникам провайдингу зорієнтуватися на ринку та визначитися з тим ресурсом (обсяг трафіку, вартість трафіку, ціна конкретної послуги), розподіл котрого за принципом золотого перетину формує структуру стратегії. Це дозволяє розглядати стратегічний план як програмований продукт, - модель розвитку підприємства.

Література:

1. Золотаревський А. В. Національна філософія, як підґрунтя створення національної ідеї. Українсько-польські паралелі./Українська полоністика/. №5. 2008 с.

2. Соболев Ю.В., Дикань В. Л., Дейнека А. Г., Позднякова л. А, Стратегия предприятия и стратегический менеджмент. Харьков. Типография ГП «Завод имени Малышева».  413 с.

3. Caemmerer, Die Entwickelung der strategishen Wissenschaft. - Berlin: Raub. 1994. - 500 р.

 

e-mail: 1zol@mail.ru


Один комментарий к “Золотаревський А. В. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ІНТЕРНЕТ - ПРОВАЙДИНГУ”

  1. Брют:

    Дуже цікаві та повчальні тези. Щоправда замало іллюстраивного матеріалу. Дякуємо Золотаревський Андрій Вікторович


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>