XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Золотарьова І.С., к.е.н, Хачатрян В.В. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО РОЛЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Золотарьова І.С.                                                                      

к.е.н, доцент  Хачатрян В.В.                   

Київський національний торгово-економічний університет Вінницький торгово-економічний інститут

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО РОЛЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Прибуток є однією з найважливіших економічних категорій, що характеризує ефективність роботи торговельного підприємства та відображає його позитивний фінансовий результат, виступає основною умовою функціонування підприємства в ринкових умовах. Прибуток є головною метою та критерієм ефективної діяльності сучасного торговельного підприємства, безпосередньо впливає на його фінансовий стан та являється захисним механізмом від банкрутства, основним джерелом забезпечення фінансування внутрішніх потреб та подальшого його розвитку.

Актуальність дослідження прибутку торговельного підприємства полягає у тому, що саме від нього залежить добробут не тільки власників і працівників даного господарюючого суб'єкта, але і становище ринку та економіки держави в цілому. Адже, дивлячись на сучасний стан економіки України, можна сказати, що стабільність її залежить від стану прибутковості діючих торговельних підприємств.

Метою дослідження у цій статті є висвітлення джерел формування прибутку та шляхів підвищення прибутковості торговельних підприємств у сучасних умовах економічної кризи.

Автори, у працях яких висвітлюється ця проблема:  Воскобаєва О.П, Кривицька О.Р, Боднар Н.М,  Субботович Ю.Л,  Баранцева С.С, Гуменюк І.В,  Ященко О.І, Блонська В.І.

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально - технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або, принаймні, стабілізацію його на певному рівні протягом визначеного періоду часу. [4]

Прибуток в узагальненому вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої і матеріалізованої праці і тому служить важливою економічною характеристикою ефективності роботи підприємства. Він займає центральне місце у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість й інші економічні важелі прямо чи опосередковано пов'язані з прибутком. [2]

Роль прибутку торговельного підприємства можна сформулювати таким

чином:

- прибуток виступає головною ціллю підприємницької діяльності і є основним

спонукальним елементом для ведення господарської діяльності;

- прибуток служить основним критерієм оцінки ефективності діяльності підприємства;

- прибуток виступає захисним механізмом від загрози банкрутства;

- прибуток є головним джерелом зростання вартості ринкової підприємства та

приросту активів;

- прибуток виступає джерелом подальшого розвитку підприємства;

- прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів;

- прибуток є джерелом формування фондів стимулювання;

- прибуток виступає критерієм доцільності при впровадженні нових бізнес-ідей;

- прибуток виконує соціальну функцію, шляхом задоволення соціальних потреб суспільства;

- прибуток є інструментом розподілу чистого доходу суспільства між підприємством та бюджетом;

- прибуток є основним економічним важелем при формуванні надходжень до

бюджету країни;

- прибуток підприємств створює передумови для економічного розвитку суспільства в цілому. [3]

Основними чинниками, які впливають на величину виручки від реалізації продукції, є обсяг виробництва продукції, її асортимент, якість, ритмічність роботи підприємства та ін. Податок на додану вартість відображає суму податку на додану вартість, включену до складу доходу (виручки) від реалізації продукції. Акцизний збір - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції. Інші вирахування з доходу відображають надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. Прибуток - це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.[4]

Абсолютна величина прибутку виступає узагальнюючим підсумковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів підприємства для розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначених для стимулювання і розширеного відтворення. Проте, цей показник не висвітлює ступінь ефективності господарської діяльності підприємства. Для характеристики ефективності господарювання підприємства, ступеня використання його ресурсів набуло поширення застосування показників відносної прибутковості, що в економічній практиці отримали назву рентабельності. [2]

Підвищення прибутковості діяльності підприємств торгівлі можливо досягнути шляхом:

- вдосконалення системи управління підприємством;

- забезпечення зростання товарообігу і вдосконалення його складу і структури;

- оптимізації витрат підприємства та ведення їх чіткого обліку за місцем виникнення;

- підвищення ефективності використання основних фондів;

- оптимізації складу і структури оборотних коштів;

- підвищення продуктивності праці;

- вдосконалення торговельно-технологічного процесу. [3]

  Вітчизняні науковці запропонували також модель підвищення прибутку підприємства, яка складається з наступних елементів:

1. Планування. Якщо план із прибутку складено на належному рівні, професійно грамотно, підприємство має змогу правильно визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку.

2. Якість продукції (товарів, робіт, послуг). Величина прибутку в основному залежить від попиту.

3. Резерви зростання. Постійний пошук невикористаних можливостей збільшення прибутку, що забезпечуватиме його зростання.

4. Ділова репутація. Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємству дозволяє висока ділова репутація. Вчасне розрахування з постачальниками, якість та швидкість наданих товарів і послуг, прийнятна ціна - основні її показники.

Висновки: можливими ефективними шляхами збільшення прибутку є, насамперед, ріст товарообігу і зменшення витрат обігу торговельного підприємства. Для цього, необхідно володіти ринковою ситуацією, своєчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку, проводити організаційно-управлінські реорганізації на підприємстві тощо.

Література:

•1.     Гуменюк І.В, «Формування та шляхи підвищення прибутку підприємства» Науковий вісник, 2008р.

•2.      Ященко О.І, «Формування та використання прибутку торговельного підприємства» Збірник науково-технічних праць НЛЛУ, 2007р.

•3.     Блонська В.І, Ляхоцька М.М «Прибуток торговельного підприємства його роль та шляхи підвищення» Збірник науково-технічних праць НЛЛУ, 2007р.

•4.     Блонська В.І, Турчиняк Ю.Б «Прибуток підприємства та чинники, що на нього впливають» Науковий вісник, 2008р.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>