XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Зоріна В.М., Жилякова О.В. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА-МЕНЕДЖЕРА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Рубрика: Педагогіка

Істотні зміни, що відбуваються в характері суспільних відноcин зумовлюють і зміну потреб у кадрах фахівців, зміну суспільних вимог до якості їх професійної підготовки та особистісного формування. Основним завданням вищої освіти має стати забезпечення відповідності якості підготовки фахівців не тільки сучасним, але й перспективним потребам суспільства. Це мають бути фахівці-лідери, яким, поряд з високою професійною компетентністю, притаманні висока духовність, морально-етичні переконання, загальна культура, інноваційний характер мислення і системний підхід до аналізу складних виробничих ситуацій. Дослідження в галузі освіти та управління провідними українськими фахівцями (В.Андрущенко, І.Бех, С.Гончаренко, В.Кремень, І.Зязюн, В.Луговий, С.Сисоєва, В.Кудін, В.Моляко, О.Кульчицька, І.Прокопенко, Л.Нечепоренко, В.Рибалка, І.Подласий, Г.Щокін, В.Тюріна та ін) вказують на те, що гуманітарна і загальнокультурна освіта та гуманістичне духовне і моральне виховання майбутніх керівників повинні стати домінантою навчально-виховного процесу, а фахову підготовку слід здійснювати на їхній основі. На основі аналізу наукових джерел, досвіду педагогічної діяльності, побудована структурна модель процесу формування професійної культури студента як майбутнього керівника. У процесі її побудови ми спирались на думку А.Капської, що саме соціальне середовище, зокрема, його сфери: політична, соціальна, духовна формують певні очікування щодо поведінки особистості. Ці очікування перетворюються відповідними соціальними інститутами у цілі, завдання, зміст соціального виховання [1, с 91-96].

Враховуючи думку соціальних педагогів (Р.Вайнола, І.Звєрєва,А.Капська та ін.) про те, що соціальне середовище треба розглядати як сукупність умов життєдіяльності людини, що впливають на її свідомість та поведінку [2;3;4], різноманітні види суспільно та особисто корисної життєдіяльності студентів слід вважати соціокультурним середовищем. На нашу думку, у сучасних умовах потрібна постійна робота по проектуванню і створенню нового соціокультурного середовища у вищих навчальних закладах як багатовимірного простору, де відбувається соціалізація, адекватна потребам молоді й тенденціям та динаміці сучасної культури. Виходячи з того, що процес соціалізації студента як майбутнього керівника є  визначальним фактором формування професійної культури у підготовці його до управлінської діяльності, зупинимось на розгляді деяких його структурних компонентів. Доцільно зупинити увагу на змісті таких важливих структурних компонентів: комунікативний компонент вбирає в себе усі різноманітні види комунікацій та застосування їх у різних обставинах діяльності та спілкування; пізнавальний компонент передбачає освоєння певного кола знань про навколишню дійсність; поведінковий компонент є широкою галуззю дій, яку освоює майбутній керівник у вигляді навичок у різних видах діяльності; ціннісний компонент. Студент як майбутній керівник, включаючись у життя суспільства, повинен не тільки усвідомлювати, розуміти речі, різні соціальні явища та їх значення, але й присвоїти їх, зробити цінними особисто для себе; праксеологічний компонент містить практичну реалізацію знань, умінь, навичок.

Спираючись на наукові джерела (праці О.Безпалько, Р.Вайноли, І.Звєрєвої, А.Капської, А.Мудрика) при вивченні різних аспектів процесу соціального формування майбутнього керівника, виявлено, що вплив на характер, зміст, результати його соціалізації залежить від реалізації педагогами певних принципів, таких, як: загальнонауковий, культуровідповідності, що передбачає впливи як мікросередовища, так і макросередовища, які тісно взаємодіють, взаємовпливають і взаємодетермінують одне одного; діяльності, що обумовлює взаємодію особистості з іншими людьми, в яку індивід вступає в ході діяльності і спілкування; двосторонньої взаємодії особистості і соціального середовища.

Таким чином, головні сутнісні характеристики процесу формування професійної культури майбутнього керівника у вищих навчальних закладах ІІІ рівня акредитації: процес формування професійної культури майбутнього керівника визначається соціально-економічними й соціокультурними умовами виховання і розвитку; у процесі формування професійної культури майбутніх керівників важлива роль належить факторам національної культури як регіональному компоненту освіти, що передбачає: прищеплювання молоді поваги до загальнолюдських та національних цінностей, здійснення диференційованого підходу до змісту, форм і методів виховання культури міжнаціонального спілкування; індивідуалізацію процесу соціального формування особистості студента у залежності від ступеня засвоєння цінностей культури, мови, мислення; створення цілісного процесу соціально-педагогічного формування у мікросередовищі з метою особистісного морального розвитку, самореалізації студентів, підготовки їх до майбутньої управлінської діяльності на основі принципу єдності життєдіяльності, навчання і виховання.

Формування професійної культури керівника нового типу потребує значних зусиль, часу, використання спеціальної стратегії навчання і виховання, особливих особистісно-орієнтованих технологій, тому що від результативності цього процесу залежить благополуччя багатьох людей і в остаточному підсумку - усієї країни.

Література :

•1.                       Капська А.Й. Основні закономірності моделювання виховного процесу //Нові технології виховання: Зб. наук. статей/ Відп. ред. С.В.Кириленко. - К.: ІСДО,1996.- 180 с.

•2.                 Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (Модульний курс дистанційного навчання)/ А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. Заг. ред. І.Звєрєвої та Т.Лактіоної. -К.: Науковий світ, 2001.-129с.

•3.                       Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посібник.-К.: Вид-во УАДУ,1997.-302с.

•4.                       Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов.- М.: Издательсикй центр "Академия", 2000. --200с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>