XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Зуб О.М. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Студентка-магістр Зуб О.М.

Миколаївський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Контрольний процес,  як  і  будь-який  технологічний процес, складається з численних операцій. Контрольна операція - це  дія  над економічними даними, що має на меті дістати різні проміжні  та кінцеві показники, придатні для  оцінювання  результату  роботи та прийняття управлінських рішень.

Проблематиці внутрішньогосподарського контролю присвячено роботи вітчизняних учених, зокрема: М.В. Кужельного [1], Б.І. Валуєва [2], Є.В. Калюги, М.Т. Білухи [3],  В.О. Шевчука,  Л.Ф. Зверенчук, Я.І.Гуральника і В.Ф. Журко та ін..

Контроль доходів та фінансових результатів є логічним продовженням контролю витрат, оскільки перевірка правильності визначення та формування фінансового результату потребує здійснення контролю усіх його чинників, чільне місце серед відведене доходам і витратам. Перевірка доходів і фінансових результатів - найбільш відповідальна ділянка контрольно-ревізійної роботи, тому що у даних об'єктах контролю органічно синтезовано усі аспекти здійснення виробничої та фінансово-господарської діяльності.

Контроль формування доходів і фінансових результатів підприємства спрямований на встановлення об'єктивної істини щодо достовірності, правдивості і законності відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів і фінансових результатів.

Важливим етапом здійснення управління процесами формування доходів, витрат та фінансових результатів є аналітичні процедури. Галузеві особливості сільськогосподарського виробництва обумовлюють необхідність застосування методик розроблених адресно для сільськогосподарських підприємстві з врахуванням регіональних аспектів їх діяльності.

Суттєвий вплив на формування фінансового результату спричиняє прийнята методологія оцінки, а також прийнята підприємством облікова політика і її відповідність вимогам стандартів бухгалтерського обліку, що є об'єктом контролю.  Контроль формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств починається з перевірки наказу про облікову політику на предмет регламентації в ньому питань обліку доходів, витрат та формування фінансових результатів.

Основним напрямом оптимізації облікової моделі формування фінансових результатів підприємств є приведення її у відповідність з особливостями господарської діяльності, зокрема у насінницьких господарствах це врахування інноваційної складової. Стосовно відображення в обліку доходів, витрат та фінансових результатів є доцільним в бухгалтерському обліку таких підприємств виокремлювати витрати пов'язані з селекційною роботою для можливості їх порівняння з джерелом покриття за рахунок цільового фінансування. Так, відповідно ми пропонуємо здійснення аналітичних процедур, що ґрунтуються на порівнянні фактичних витрат на селекцію, наукові дослідження і розробки з коштами державного цільового фінансування та відповідно розрахунок результатів інноваційної діяльності шляхом порівняння витрат що залишаються непокритими та отриманих нематеріальних активів оцінених із застосуванням справедливої вартості або експертної оцінки. Для покриття ймовірних збитків кожного року доцільно передбачити резервування цільового характеру. За умови отримання позитивного результату резерви можуть коригуватись.

На наступному етапі контролю слід звернути увагу, на складання звітності і на те що у звітності має бути відображена якісна інформація, адже вона зменшує інформаційний ризик користувачів звітів. Викривлена інформація, особливо у фінансовій звітності, спотворює макроекономічні показники та перешкоджає прийняттю адекватних управлінських рішень на загальнодержавному рівні.

При перевірці звітності контролеру слід акцентувати увагу на даних податкової звітності, так як вони теж можуть бути викривлені.

При перевірці правильності відображення доходів та фінансових результатів, контролеру необхідно переконатися у тому, що при складанні фінансової звітності (перш-за-все, форми № 2 «Звіт про фінансові результати»), підприємством було дотримано основних вимог до річних звітів: всі операції повинні бути зареєстровані; всі операції мають бути зареєстровані і представлені належним чином (занесені до відповідного періоду; правильно оцінені; включені до відповідного рахунку; повинні стосуватися діяльності підприємства; мають бути правильно представлені у річних звітах); зареєстровані операції повинні відображати реальний стан справ на підприємстві.

Отже, характеризуючи методику проведення контролю достовірності показників звітності про доходи й результати сільськогосподарської діяльності, слід зазначити, що деякі показники звітності, які достовірно відображають інформацію про стан справ на підприємстві, не можуть бути використані для здійснення макроекономічного аналізу.

Література:

1. Кужельний Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции: [Практическое руководство]. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 143с.

2. Калюга Є.В. Реформування економічного контрлю в Україні (теорія і практика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит» / Є.В. Калюга. - К., 2008. - 37с.

3. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю та аудиту. - К.: ИП «Влад і Влада», 1996. - 320с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>